Elastase 1, feces

Definisjon

 • En kvantitativ immunologisk test av feces til påvisning av eksokrin pankreassvikt1-2
 • Testen er ikke tilgjengelig ved alle laboratorier

Elastase 1 som markør av eksokrin pankreasfunksjon

 • Pankreas elastase 1 er et proteolytisk fordøyelsesenzym som produseres eksklusivt i eksokrine pankreas
  • Syntetiseres av de pankreatiske acinarcellene
 • Enzymet holder seg svært stabilt gjennom tarmpassasjen
 • Måling av konsentrasjonen i avføringen reflekterer sekresjonen i pankreas og er således en markør av eksokrin pankreasfunksjon

ELISA-teknikk

 • Metoden baserer seg på ELISA-teknikk
 • Foreliggende metode baserer seg på to polyklonale antistoffer som hver påviser flere epitoper av enzymet og dermed spesifikt identifiserer pankreas elastase 1
 • Høy stabilitet på det utskilte enzymet gir høy reproduserbarhet og det synes å være tilstrekkelig med én prøve

Normalområde

 • Konsentrasjonen av elastase 1 hos friske barn og voksne er > 200 mg/g avføring og dette brukes som terskelverdi
  • Hos friske gir denne terskelverdien en sensitivitet 92% og spesifisitet 94%
 • Testen tillater bestemmelse av avføringskonsentrasjoner på mellom 15 og 500 mg elastase 1 per gram avføring
 • Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder

Aktuelle indikasjoner

 • Ved uklare abdominalproblem
  • Fordøyelsesvansker
  • Ernæringsproblem
  • Kronisk diaré
  • Uforklarlige magesmerter
 • Mistanke om moderat til alvorlig eksokrin pankreassvikt
  • Malabsorbsjon
  • Alkoholmisbruk
  • Kronisk pankreatitt
  • Cystisk fibrose

Prøvetaking

 • Tilstrekkelig avføringsmengde er vel 1-5 g (en "ert" feces) fra et tilfeldig område av avføringen
 • Prøven sendes i transportglass til laboratoriet
 • Prøven er holdbar i 5 døgn ved romtemperatur

Testegenskaper

 • Usikkerhet
  • Testen fungerer best ved alvorlige former for eksokrin pankreassvikt
  • Det er foreløpig usikkert hvor god testen er ved milde til moderate tilfeller av eksokrin pankreassvikt
  • Publiserte data viser til dels store sprik i resultatene
 • Stabilitet
  • Intra-assay varians er < 5%
  • Intra-individuell variasjon er liten fra dag til dag og tatt fra tilfeldige områder av avføringen
 • Enkel å utføre
  • Ikke-invasiv
  • Slipper å samle avføring
  • Velegnet i pediatrien
  • Uavhengig av kosthold og eksogen tilførsel av pankreasenzymer
 • Elastase 1 forblir stabilt i en avføringsprøve i minst tre dager dersom oppbevart ved 4-8°C, i frossen tilstand i minst seks måneder

Testparametre

 • Sprikende resultater
 • Terskelverdi 200 mg elastase 1/ g avføring
 • Studie 21
  • Sensitivitet
   • Kronisk pankreatitt stadium I - 47%
   • Kronisk pankreatitt stadium II - 79%
   • Kronisk pankreatitt stadium III - 100%
   • For cystisk fibrose - 79%
  • Spesifisitet - 78% (ekskl. pasienter med tynntarmsykdom og diaré)
 • Studie 32
  • Sensitivitet
   • Overall 50%
   • Alvorlig kronisk pankreatitt - 82%
   • Mild/moderat kronisk pankreatitt - 35%
  • Pancrealauryl testen ble funnet å være mer sensitiv enn elastase 1 i diagnostikken av mild-til-moderat eksokrin pankreassvikt

Feilkilder

 • Testen er humanspesifikk og er upåvirket av matinntak og peroral tilførsel av panreasenzymer
 • Det rapporteres om økt antall falske positive svar hvis pasienten har vandig diaré

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Kun lave verdier har kjent klinisk betydning og ses ved eksokrin pankreasssvikt. Normale verdier utelukker ikke en mild eller moderat funksjonssvikt3
 • Jfr. stor usikkerhet ved milde til moderate tilfeller av eksokrin pankreassvikt
 • Testen synes å være lite egnet i differensialdiagnostikken mellom pankreassykdom og tynntarmssykdom hos pasienter med mageplager1

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Jfr. utredning ved kronisk pankreatitt og cystisk fibrose

Alternative tilgjengelige testmetoder

 • Sekretin caerulein test eller sekretin pancreozymin test, direkte tester, baseres på duodenalaspirat
  • Testen anses å være den mest sensitive metoden til påvisning av mindre endringer i sekresjonskapasiteten
 • Lundh-test, indirekte test, måling av sekresjon etter testmåltid, baseres på duodenalaspirat
 • NBT-PABA test, indirekte test, er et mål på chymotrypsinkonsentrasjonen, urin er prøveagens
 • Pancreolauryl test, indirekte test, urin er prøveagens
 • Pusteprøve med radioaktivt merket karbon, indirekte test
 • Fekal chymotrypsin, indirekte test, har lav sensitivitet og spesifisitet

Bildediagnostikk

 • Ultralyd
 • CT
 • ERCP
 • MR og MRCP

Kilder

Referanser

 1. Lindkvist B, Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency. World J Gastroenterol 2013;19(42): 7258-66. PubMed
 2. Leodolter A, Kahl S, Dominguez-Munoz JE, Gerards C, Glasbrenner B, Malfertheiner P. Comparison of two tubeless function tests in the assessment of mild-to-moderate exocrine pancreatic insufficiency. Gut 2001; 49 (3): 402-8.
 3. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Elastase-1, feces. Sist oppdatert 09.09.2014.
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Alfa1-føtoprotein. Sist oppdatert 25.11.2008. www.prosedyrer.no.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Ulrik Gerdes, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov, Danmark
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., Aarhus Universitet, afd. for almen medicin. Praktiserende læge, Århus, Danmark

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.