Cystatin C

Definisjon

 • Cystatin C er en proteasehemmer som finnes i alle kroppens celler. Enzymet har en beskyttende effekt mot proteolytisk nedbrytning av celler. Cystatin C filtreres effektiv i nyre-glomeruli, det reabsorberes deretter og nedbrytes fullstendig i proksimale nyretubuli. Bare spormengder av stoffet kan påvises i urin
 • Cystatin C i serum er funnet å være en indikator på glomerulær filtrasjon. Ved normal filtrasjon er nivåene i serum lave, ved sviktende filtrasjon stiger nivået av Cystatin C i serum
 • Cystatinkonsentrasjonen synes å være stabile fra ca. ett års alder, og er uavhengig av muskelmasse (i motsetning til kreatinin)
 • Det er laget flere formler der Cystatin C-konsentrasjonen brukes til å beregne glomerulær filtrasjonsrate (GFR)

Normalområde

 • I følge et danske doktorgradsarbeid1:
  • Barn eldre enn 1 år: 0,51 - 0,95 mg/l
  • Voksne: 0,51 - 1,02 mg/l
  • Eldre: 0,71 - 1,25 mg/l
 • Avhenger av målemetode, variasjoner mellom laboratorier

Aktuelle indikasjoner

 • Måling av nyrefunksjon2
  • Beregnet GFR basert på Cystatin C er svært nær beregnet GFR basert på kreatinin (MDRD-formelen)
  • Muligens bedre markør for reell GFR (basert på clearancemålinger) enn kreatinin hos personer med lav muskelmasse, særlig hos barn, men også hos eldre og personer med muskelsykdommer
  • GFR-beregning basert på en formel som bygger på målinger både av kreatinin og cystatin C synes å være enda mer sikker enn GFR basert på en av parametrene alene

Testegenskaper

 • Partikkelforsterket immunoassay (flere systemer finnes)

Prøvetaking

 • 0,5 ml serum
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel

Feilkilder

 • Høye steroiddoser påvirker nivået av Cystatin C
  • Analysen er derfor uegnet i situasjoner med bruk av høye steroiddoser
 • Avhengig av tyreoideafunksjon
  • Hypotyreose gir lavere verdier
  • Hypertyreose gir økte verdier
 • Røyking fører til høyere verdier av Cystatin C
 • Cystatin C er ikke påvirket av muskelmasse
 • Enkelte kreftformer kan muligens gi forhøyede verdier av cystatin C

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Fall av nyrefunksjon gir økt konsentrasjon av Cystatin-C i blod
 • Det er laget flere formler for beregning av GFR fra Cystatin-C konsentrasjon
  • GFR bestemt fra Cystatin C er mer muligens mer følsomt enn kreatininbasert GFR-beregning ved lettere former for nyresvikt: GFR i området 60-90 ml/min
 • Ved mer avansert nyresvikt anbefales kreatinin-målinger fordi det enda er manglende dokumentasjon og erfaring med Cystatin-C ved alvorlig nyresvikt

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ev. henvisning til nefrolog

Kilder

Referanser

 1. Randers E. Serum cystatin C as a marker if the renal function. Ugeskr Læger 2002; 164: 4298. PubMed
 2. Petersen LJ, Birn H, Ladefoged SA, Randers E, et al. Klinisk vurdering av ekskretorisk nyrefunktion. Ugeskr Læger 2009; 171: 1090. Ugeskrift for Læger
 3. Inker LA, Schmid CH, Tighiouart H, et al. Estimating glomerular filtration rate from serum creatinine and cystatin C. N Engl J Med 2012; 367: 20-9. New England Journal of Medicine

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.