CRP, C-reaktivt protein

Definisjon

 • Konsentrasjonen av C-reaktivt protein målt i milligram per liter (mg/L)
 • CRP er en såkalt aktuttfasereaktant, dvs. en biokjemisk analyse som endrer verdi i forbindelse med inflammatoriske reaksjoner
 • Det finnes flere tilsvarende analyser
  • Noen analyser benyttes for å påvise og monitorere inflammasjoner, for eksempel CRP, SR, leukocytter og procalcitonin
  • For andre analyser kan deres egenskap som akuttfasereaktanter være forstyrrende for tolkningen av resultatet, for eksempel albumin, ferritin og transferrin
 • CRP syntetiseres av leverceller. Produksjonen aktiveres raskt og kraftig av interleukiner og vevsnekrosefaktorer
 • Proteinet binder seg til mikroorganismer, aktiverer nøytrofile granulocytter og andre makrofager, fører til proliferasjon av lymfocytter og aktivering av komplementsystemet
 • Plasmakonsentrasjonen er til vanlig svært lav (ofte under 1mg/L) og stiger ved alle typer inflammatoriske reaksjoner
 • Mange studier har vist at variasjoner i plasmakonsentrasjonen i lave områder, for eksempel mellom 0,5 og 5 mg/L er assosiert med variasjoner i risiko for utvikling av aterosklerotisk betinget hjertesykdom og kreft
  • Dette kan være uttrykk for at utviklingen av tilstandene forutgås eller ledsages av lette grader av kronisk inflammasjon
  • Det samme er sannsynligvis årsaken til at adipositas er assosiert med høyere nivåer av CRP
  • Kvantitering av CRP i lavere områder krever bruk av spesielle målemetoder (høysensitiv CRP, hsCRP), men mange sykehus bruker metoder som måler alle nivåer av CRP
  • Tolkningen av så lave verdier omtales ikke i denne artikkelen

Normalområde

 • Det er forskjeller i angitte verdier fra laboratorium til laboratorium avhengig av målemetode
 • De fleste norske laboratorier benytter følgende terskelverdier uavhengig av kjønn og alder:
  • under 5 mg/L, eller
  • under 8mg/L, eller
  • under 10mg/L
 • CRP-nivået er stabilt hos gravide, men ligger på et litt høyere nivå enn hos ikke-gravide, stiger under fødselen og stiger kraftig i dagene etter fødselen1

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om akutt inflammatorisk tilstand, inkludert infeksjonssykdommer av alle typer, og spesielt bakterielle infeksjoner
 • Mistanke om kronisk infeksjon eller inflammatorisk sykdom
  • Se også senkningsreaksjon (SR) som alternativ eller supplement
 • Monitorering eller kontroll av akutte eller kroniske inflammatoriske tilstander
 • Monitorering av pasienter etter større operasjoner, under immunosuppresiv behandling eller andre tilstander med økt risiko for infeksjoner
 • Som supplement ved rekvisisjon av andre analyser med akuttfasereaktanter dersom resultatene kan være vanskelig å tolke, for eksempel albumin, ferritin og transferrin

Testegenskaper

 • Finnes som hurtigtest, i hovedsak kvantitativ, til bruk utenfor sykehus

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning, eller rør med EDTA/heparin
 • Kan også utføres med kapillærblod ved bruk av pasientnært utstyr
 • Unngå langvarig stase

Vurdering av unormalt prøvesvar

Generelt

 • En normal CRP har en høy negativ prediktiv verdi når det gjelder inflammatoriske tilstander
  • det er viktige unntak, som for eksempel ved systemisk lupus erytematosus og arteritis temporalis
  • en forhøyet verdi, særlig en lett forhøyet verdi, er et uspesifikt funn
 • CRP benyttes som infeksjonsparameter i alle aldersgrupper, også hos gravide

Typiske funn ved forskjellige sykdommer og tilstander2

Bakterielle infeksjoner

Virusinfeksjoner

 • Pneumoni, meningittog influensa: 10 til 20 mg/L
  • Men verdier opp mot 50 mg/L forekommer etter 3-5 dager ved influensa
  • Adenovirusinfeksjoner kan gi verdier over 50-100 mg/L
 • Virusinfeksjoner i øvre luftveier inkludert forkjølelse: 10 til 15 mg/L

Infeksjoner med sopp eller parasitter

 • Gir lett til moderat forhøyede verdier

Ikke-infeksiøse, inflammatoriske sykdommer

Andre tilstander

 • Etter større traumer og større kirurgiske inngrep: 30 til 300 mg/L
  • CRP når typisk et maksimum etter 3 døgn og faller til normale verdier etter en uke
 • Myokardinfarkt og infarsering av annet vev: 10 til 30 mg/L
 • Maligne sykdommer: 10 til 40 mg/L

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Avhenger av omstendighetene, se over
  • CRP faller raskt ved tilheling på grunn av kort halveringstid (15-25 timer). Brukes til å følge behandlingsrespons

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. CRP. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 02.10.2010
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. CRP, serum. Sist oppdatert 27.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Klajnbard A, Szecsi PB, Colov NP, Andersen MR, Jorgensen M, Bjorngaard B, et al. Laboratory reference intervals during pregnancy, delivery and the early postpartum period. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-48. PubMed
 2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.