CK-MB

Definisjon

 • CK-MB er kreatinkinase isoenzym (CK-2, hjertemuskeltype) til CK
 • Kreatinkinase er et enzym som katalyserer reaksjonen hvor det fra kreatinfosfat dannes kreatin og ATP
 • Kreatinfosfat er cellens viktigste energireserve
 • CK-MB finnes spesielt i hjertemuskulatur

Normalområde

 • Samme verdi gjelder for menn og kvinner.
 • Konsentrasjon: < 5 µ g/L.
 • Normalområde avhengig av målemetode. Kfr lokal lab

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk av akutt hjerteinfarkt
 • Kontroll av forløpet ved akutt hjerteinfarkt
 • Inngår i infarktstatus som supplement til troponin
 • Kan være nyttig ved mistanke om reinfarkt fordi CK-MB normaliseres raskere enn troponiner

Testegenskaper

 • Sensitiviteten er ca. 99% 8-24 timer etter symptomstart
 • Spesifisiteten er også høy

Prøvetaking

 • Serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Bruk minimal stase, og unngå bruk av muskelpumpen og hemolyse
 • Kan oppbevares 2 døgn i romtemperatur

Vurdering av unormalt prøvesvar

Akutt hjerteinfarkt

 • CK MB er økt hos 50% etter 4-6 timer
 • CK MB er økt hos 99-100% etter 10 timer
 • Maksimalverdi på 10-25 ganger øvre referansegrense etter 10-20 timer
  • Maskimalverdien er korrelert til infarktets størrelse
 • Normalisering 2-3 døgn etter smertedebut
 • Ved ustabil angina pectoris kan verdien være litt forhøyet

Høye verdier ses også etter

 • Hjertekirurgi
 • Kardiomyopati
 • Akutt myokarditt
 • Store muskelskader
 • Kronisk nyresvikt
 • Intens fysisk trening

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Verdien normaliseres 2-3 døgn etter infarkt

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. CK-MB, serum. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.