Cephotest

Definisjon

 • Cephotest er det samme som APTT (aktivert partiell tromboplastintid)
 • Den betraktes som en screeningtest på det interne koagulasjonssystemets funksjon (hemofili o.a.)
 • Citratplasma blandes med et reagens som inneholder fosfolipidpartikler (erstatning for trombocytter) og en aktivator for faktor XII. Deretter tilsettes kalsiumklorid og koagulasjonstiden måles
 • Testen er følsom for koagulasjonsfaktorene I (fibrinogen), II (protrombin), V, VIII, IX, X, XI og XII1
 • Cephotesten er på vei ut og blir erstattet med andre tester for måling av APTT

Patologi

 • Cephotest brukes som en screeningtest på det interne koagulasjonssystemet
 • Under heparinbehandling hemmes de aktiverte faktorene II og X ved at heparin øker hastigheten i kompleksdannelsen mellom antitrombin og de aktiverte faktorene

Normalområde

 • Menn og kvinner: 27-35 sekunder
 • Terapeutisk område for heparinbehandling: 70-100 sekunder
 • Ved kateterbasert trombolysebehandling av dyp venetrombose bør cephotest ligge mellom 50 og 70 sekunder

Aktuelle indikasjoner

 • Monitorering av heparinbehandling (ufraksjonert heparin, i.v. behandling)
 • Test for det interne koagulasjonssystemet. Kan brukes i utredning av blødningstilstander, spesielt hemofili A og B
 • Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)

Prøvetaking

 • Ved heparinbehandling kan første kontrollprøve tas 4-6 timer etter start av behandlingen, og deretter 1-2 ganger per døgn1

Prosedyre for prøvetaking

 • Citratplasma
 • Prøverøret bør settes i isvann, sentrifugeres raskt, og plasma må skilles fra innen 30 minutter etter venepunksjon
 • Ved heparinbehandling bør plasma analyseres innen 1 time, ellers innen 3 timer

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Forlenget APTT ses når faktor VIII eller faktor IX forekommer i mindre enn 20% av normalnivå, henholdsvis ved hemofili A og B
  • Andre koagulasjonsdefekter (blant annet von Willebrands sykdom) gir også forlengelse, men ikke faktor VII-mangel (eksterne koagulasjonssystem)
 • Forekomst av lupus antikoagulant gir også forlenget APTT, som en følge av at antistoffene reagerer med fosfolipidene i reagenset
 • Disseminert intravaskulær koagulasjon, leversvikt, vitamin K-mangel, warfarinbehandling, sterkt redusert fibrinogen, heparinbehandling eller behandling med lavmolekylært heparin, kan alle forlenge koaguleringstiden i Cephotesten
 • Hos pasienter med tilfeldig oppdaget, forlenget cephotest kan årsaken være faktor XII-mangel. Faktor XII-mangel har ingen kjent klinisk betydning1

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Testen er aktuell i sykehus

Kilder

Referanser

 1. Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. ALP isoenzymer, serum . Sist oppdatert 26.11.2008. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.