Carsinoembryonalt antigen, CEA

Definisjon

 • CEA forkortelse for carsinoembryonalt antigen
 • Er en tumormarkør som kan brukes til åt monitorere behandlingsforløpet hos pasienter med CEA-positiv cancer: Primært coloncancer, men også bryst-, lunge-, pancreas-, ventrikkel- og gynekologisk cancer12
 • Glykoprotein som produseres i den normale tykktarmslimhinnen, 50-70 mg per døgn. Man antar at proteinet har en funksjon i tarmlumen3
 • CEA er antagelig et cellulært adhesjonsmolekyl som kan potensere invasjon av kreft og metastaser

Patologi

 • Ved en del maligne svulster forekommer en økning av CEA i serum. Dette gjelder særlig svulster i kolon og rektum, men også maligne svulster i andre organer, og ikke-maligne sykdommer
  • Eks. på ikke-maligne sykdommer er magesår, inflammatorisk tarmsykdom, pankreatitt, hypotyreose, galleobstruksjon, cirrhose
  • Sigarettrøyking kan føre til en liten økning

Normalområde

 • Kvinner og menn: < 5 µg/l
 • Verdier over 10 skyldes sjelden godartet sykdom
 • Endring i forhold til tidligere verdi er ofte viktigere enn referansegrensen

Aktuelle indikasjoner

 • CEA er uegnet til screening på kolorektal kreft eller i diagnostikk av udefinert sykdom

Kolorektal kreft

 • Preoperativt ved kolorektalkreft, hvor høye verdier indikerer spredning
 • Oppfølging av behandlingseffekt og sykdomsforløp ved kolorektal kreft
  • Ofte serielle målinger hver 4. måned de første 2 år, deretter årlig i 3 år
  • CEA-økning med mer enn 30% i to prøver med en måneds mellomrom tyder på metastaser eller residiv ca. tre måneder før det kommer kliniske tegn
 • Til å vurdere omfanget av resttumor etter primærbehandling
 • Postoperativ prognostisk markør – høyt nivå postoperativt er forbundet med dårlig 5-års overlevelse

Andre kreftformer

 • Kan ev. brukes til monitorering og behandlingskontroll (f.eks. kjemoterapi) av pankreas-, lunge-, ventrikkel- og mammakreft med henblikk på tidlig residivoppsporing

Testegenskaper

 • Lav sensitivitet og spesifisitet
 • Sensitiviteten og spesifisitet øker med økende tumorstadium
  • CEA forhøyet:
   • hos ca. 50% av pasienter med tumorspredning til lymfeknuter
   • hos ca. 75% med fjernmetastaser
 • Kun halvparten av de med operabel kolorektalkreft har forhøyet CEA. Normal CEA utelukker derfor ikke cancer
 • Preoperativ CEA-nivå har prognostisk betydning
  • CEA > 10 μg/L tyder på dårlig prognose
 • Postoperative nivåer 6-8 uker etter operasjonen avspeiler resttumorbyrden, og serielle målinger kan oppspore residiv flere måneder før kliniske tegn

Prøvetaking

 • Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Oppbevares i kjøleskap

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Testen er ikke tumorspesifikk, man kan finne lett til moderat forhøyede verdier også ved ikke-maligne tilstander

Høye verdier (>10 μg/L)

 • Maligne svulster i kolon og rektum
  • CEA-verdiene normaliseres 4-6 uker etter vellykket kirurgisk reseksjon
  • Normalisering etter operasjon er assosiert med redusert risiko for residiv4
 • Maligne svulster i ventrikkel og pankreas
 • Metastaserende brystkreft
 • Lungekreft
 • Eggstokkreft
 • Livmorhalskreft
 • Medullære tyroideakarsinomer
 • Stigende CEA etter operativ behandling gir mistanke om gjenværende tumor, metastaser eller residiv

Moderat økning (>5 og <10 μg/L)

 • Levercirrhose
 • Ulcerøs kolitt
 • Crohns sykdom
 • Divertikulose
 • Lungeinfeksjoner
 • Lungeemfysem
 • Kolecystitt
 • Ulcus ventriculi og ulcus duodeni
 • Hypotyreose
 • Kroniske inflammasjoner

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave

Kilder

Referanser

 1. Nilsson-Ehle P (red.).. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur; 2012.
 2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 3. Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. ALP isoenzymer, serum . Sist oppdatert 26.11.2008.
 4. Konishi T, Shimada Y, Hsu M, et al. Association of Preoperative and Postoperative Serum Carcinoembryonic Antigen and Colon Cancer Outcome. JAMA Oncology 2018; 4: 309-315. pmid: 29270608 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Annebirthe Bo Hansen, overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Hans Christian Kjeldsen, læge, ph.d., Aarhus Universitet, afd. for almen medicin, Institut for Folkesundhed
 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.