CDT

Definisjon

 • Grunnet lav sensitivitet bør diagnostikk av alkoholmisbruk ikke gjøres med CDT alene
  • Gamma-GT, mean corpuscular volume (MCV) samt ASAT/ALAT har blitt brukt for å avdekke falskt negativ CDT1
 • PEth er en langt mer sensitiv prøve for å avdekke alkoholoverforbruk
 • CDT er forkortelse for carbohydrate-deficient transferrin (karbohydratfattig transferrin). Transferrin er transportprotein for jern. Normalt er det bundet flere karbohydratgrupper til transferrin. CDT mangler alle eller flere av karbohydratgruppene. Normalt utgjør CDT ca. 1% av kroppens transferrin2.
 • Ved regelmessig inntak av alkohol over en viss minstemengde vil CDT øke
  • En uke med mer enn 50 g alkohol (4 enheter) daglig fører til patologisk CDT hos 50%
  • En uke med mer enn 100 g alkohol (8 enheter) daglig vil føre til patologisk CDT hos mer enn 90%
 • Testens sensitivitet oppgis til 70 - 80%, og spesifisitet til ca. 90% for å oppdage alkoholoverforbruk - men tallene avhenger av definert grense for overforbruk

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier, konferer derfor med lokalt laboratorium
 • Menn: < 1,7 %
 • Kvinner: < 1,7 %

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om alkoholmisbruk
  • Utredning av helseskadelig bruk av alkohol de siste 2-4 uker
  • Lav sensitivitet, en person med høyt inntak kan ha lav eller normal CDT
 • Oppfølging av alkoholikere som er under behandling
  • Testen er best egnet til monitorering, dårligere ved diagnostikk
  • Først bør nullverdi fastslås etter fire ukers avhold
  • Men enkle spørreskjema er bedre verktøy for monitorering

Testegenskaper

 • Sensitivitet angis i området 60-80%3-4
  • Det vil si 20-40% falsk negative
 • Spesifisiteten ca. 80-90%
  • Det vil si ca. 10-20% falsk positive
 • Først og fremst testet ved alvorlig alkoholisme. Sensitivitet og spesifisitet vil være avhengig av valgt definisjon (grenseverdi) for overforbruk
 • Validiteten av testen i allmennpraksis er usikker (enkle spørreskjema er bedre)
 • En litteraturoversikt konkluderer at CDT-målinger ikke er bedre enn GT-måling for å identifisere overforbruk, og nye studier etterlyses5
 • En metode med sannsynlighetsberegning ut fra samlet tilgjengelig kunnskap identifiserte flere med alkoholmisbruk enn enkeltmåling av CDT eller GT6
  • Sensitiviteten av CDT var i dette materialet 63% og GT 72%

Prøvetaking

 • Analyse gjøres av serum
 • Det benyttes vakuumrør uten tilsetning
 • Serum er holdbart i romtemperatur i minst 3 døgn

Feilkilder

 • Falsk for høy verdi hos pasienter med høy transferrin
 • Falsk for lav verdi hos pasienter med lav transferrin

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Vil vanligvis bety at pasienten har hatt et alkoholinntak på mer enn 50-80 g etanol per dag i minst en uke (60g tilsvarer en flaske vin/dag)
 • Analysen har en relativt lav sensitivitet, slik at mange pasienter med normal CDT likevel kan ha et høyt alkoholinntak. Derfor bør CDT kombineres med gamma-GT, MCV og ASAT/ALAT ved diagnostikk av alkoholoverforbruk
 • Ikke-alkoholrelaterte årsaker til forhøyet CDT er sykdommer som gir alvorlig leversvikt, f.eks.
  • cirrhose forårsaket av kronisk hepatitt eller primær biliær cirrhose
 • Menn, normalvektige og røykere får gjerne høyere CDT enn tilsvarende kvinner, ikke-røykere og overvektige

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Grundigere alkoholanamnese, bruk av spørreskjema
 • GT, MCV og ALAT - forhøyede verdier er markører for leverskade
 • Fastslå CDT nullverdi ved å måle EtG/EtS 1-2 ganger ukentlig i fire uker og dermed bekrefte avholdenhet -nullverdien kan så gi utgangspunktet for videre oppfølging med kun CDT. Deretter vil økning i CDT % på mer enn 30% indikere tilbakefall til høyt alkoholinntak7

Kilder

Referanser

 1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. CDT, P. Sist oppdatert 11.09.2014 .
 2. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. . Lund: Studentlitteratur; 2012.
 3. Yersin B, Nicolet JF, Dercrey H, et al. Screening for excessive alcohol drinking. Comparative value of carbohydrate-deficient transferrin, gamma-glutamyltransferase, and mean corpuscular volume. Arch Intern Med 1995; 155: 1907. PubMed
 4. Bell H, Tallaksen CM, Try K, Haug E. Carbohydrate-deficient transferrin and other markers of high alcohol consumption: a study of 502 patients admitted consecutively to a medical department. Alcohol Clin Exp Res 1994; 18: 1103. PubMed
 5. Scouller K, Conigrave K M, Macaskill P, et al. Should we use carbohydrate-deficient transferrin instead of gamma-glutamyltransferase for detecting problem drinkers: a systematic review and metaanalysis. Clinical Chemistry 2000; 46: 1894-902. PubMed
 6. Korzec A, de Bruijn C, van Lambalgen M. The Bayesian Alcoholism Test had better diagnostic properties for confirming diagnosis of hazardous and harmful alcohol use. J Clin Epidemiol 2005; 58: 1024-32. PubMed
 7. Aakerøy R, Skråstad RB, Helland A et al. Nye markører for påvisning av alkoholbruk. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1643-7. pmid:27790892 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.