Cancer antigen 125

Definisjon

 • CA125 er forkortelse for cancerantigen 125
 • CA125 er et glykoprotein som normalt produseres i cølom-epitel, dvs. pleura, perikard, peritoneum, samt i normalt endometrium

Patologi

 • De små væskemengdene som normalt finnes i disse hulrommene, inneholder svært høye konsentrasjoner av CA125, og de fleste patologiske prosesser her kan gi økte verdier i serum1
 • En del krefttyper gir økning av CA125 i serum, særlig eggstokkreft
 • De økte verdier som er beskrevet ved andre kreftformer, er sannsynligvis sekundære til affeksjon av pleura, perikard eller peritoneum
 • CA-125 kan ikke brukes til å skille eggstokkreft fra andre kreftformer

Normalområde

 • Kvinner og menn: <35 kU/l
 • Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder
 • Inntil en dobling av verdiene forekommer under menstruasjonen, spesielt hvis det foreligger en endometriose1
 • Verdiene øker i svangerskapet, særlig i 1. trimester

Aktuelle indikasjoner

 • Utredning, terapioppfølging og forløpskontroll av pasienter med eggstokkreft
  • Testen er ikke egnet som screeningprøve (Ib)2
 • Prognosebedømming postoperativt ved eggstokkreft
 • I Danmark brukes testen til monitorering og behandlingskontroll av brystkreft
 • Differensialdiagnostisk hos kvinner med palpabel oppfylling i bekkenet

Testegenskaper

 • Høy sensitivitet med hensyn på langtkommet eggstokkreft, men dårligere sensitivitet ved stadium I sykdom
 • Lav spesifisitet med hensyn på eggstokkreft fordi mange benigne tilstander gir forhøyede CA-125 verdier3

Prøvetaking

 • Serum
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel
 • Etter primærkirurgi ved ovarialkreft må man vente seks uker før en gjør første postoperative kontroll på grunn av den uspesifikke økningen av CA125 etter abdominaloperasjoner

Feilkilder

 • Uspesifikk økning i CA125 ses ved
  • Abdominal kirurgi
  • Endometriose, tuboovariell abscess, benigne teratomer, placentaløsning tidlig i svangerskap
  • Betennelse og eksudat i pleura, pericardium og peritoneum
  • Hepatitt, levercirrhose

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Uegnet som screening
  • Lav prediktiv verdi av positiv test (< 10%) hos asymptomatiske kvinner
  • 90% av positive prøver vil være falske positive
 • Til å skjelne benign og malign sykdom ved oppfylning i bekkenet
  • Ved CA125 cut-off på 35 kIU/L:
   • Negativ prediktiv verdi: 90%. Sensitivitet: 95%. Spesifisitet: 80%
  • Mange benigne tilstander gir forhøyet CA125. 2–9% av asymptomatiske, friske kvinner har CA-125 over 35 kIU/L
 • Eggstokkreft
  • CA125 er forhøyet hos 85% av kvinner med eggstokkreft, men bare hos 50% med stadium I sykdom
  • Postoperativt foreligger god korrelasjon mellom CA125 og gjenværende tumormasse
  • Stigende verdier er forbundet med dårlig prognose
 • Validitet av CA125 ved ovarialkreft
  • Stadium I 50% forhøyet CA125, middeltall: 268 kUI/L
  • Stadium II 90% forhøyet CA125, middeltall: 514 kUI/L
  • Stadium III >90% forhøyet CA125, middeltall: 926 kUI/L
  • Stadium IV >90% forhøyet CA125, middeltall: 1336 kUI/L
 • Andre kreftformer
  • Kan være forhøyet ved karsinomer i endometriet, cervix, pankreas, lunger, tykktarm, endetarm og bryst, men vanligvis lavere verdier enn ved ovarialkreft
  • Merk at spredning av andre kreftformer til pleura (f. eks. fra ca. mammae) eller til ovarier (Krukenberg-tumor; metastase fra ca. ventriculi) kan gi høye verdier1
 • Andre årsaker til forhøyet CA125
  • Operasjoner eller betennelser med affeksjon av pleura, perikard og peritoneum, eks.: Hepatitt eller cirrhose, endometriose, pankreatitt og nyresvikt

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Forhøyet CA125 skal bekreftes i ny prøve
 • Ultralyd
 • Ev. PET

Kilder

Referanser

 1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. CA125, P. Sist oppdatert 09.09.2014.
 2. Jacobs IJ, Skates SJ, MacDonald N, et al. Screening for ovarian cancer: a pilot randomized controlled trial. Lancet 1999, Apr 10;353:1207-10
 3. Gallup DG, Talledo E. Management of the adnexal mass in the 1990s. South Med J 1997;90:972-81. PubMed
 4. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur; 2012.
 5. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.