C-peptid

Definisjon

   C-peptid måles når insulinsekresjonen ønskes bedømt. Det kan f.eks. være ved mistanke om insulinom eller for å skjelne mellom insulinkrevende og ikke-insulinkrevende diabetes mellitus

 

 • Konsentrasjon av C-peptid (connecting peptide) i plasma målt i nanomol per liter (nmol/L) eller picomol per liter (pmol/L)
 • Proinsulin består av insulin og C-peptid, som sitter mellom A-og B-kjedene i insulinmolekylet
 • Etter spalting av proinsulin i betacellene i pankreas, lagres både insulin og C-peptid før de senere skilles ut i ekvimolare mengder
  • dette vil si at konsentrasjonen av C-peptid i plasma avspeiler produksjon og utskillelse av insulin
 • C-peptid har en betydelig lengre halveringstid i plasma enn insulin (omkring 20 minutter mot 3-5 minutter)
  • medfører at konsentrasjonen av C-peptid typisk er over 5 ganger høyere enn konsentrasjonen av insulin
 • Man har tidligere trodd at C-peptid var et inaktivt biprodukt ved produksjonen av insulin, men peptidet har en rekke biologiske effekter som blant annet støtter opp under insulinets funksjoner
 • C-peptid finnes ikke i eksogent insulin

Normalområde

 • Det er betydelige forskjeller mellom laboratorier, avhengig av målemetode og referansepopulasjon. Eksempler:
  • 270-1290 pmol/L (Fürst)
  • 300-1480 pmol/L (Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet)
  • 0,3-2,4 nmol/L (St. Olavs Hospital HF)
   • (Det samme som 300-2400 pmol/L)

Aktuelle indikasjoner

 • Brukes overveiende av spesialister i endokrinologi og er sjeldent relevant i allmennpraksis
  • Det er ingen grunn til å måle hverken C-peptid eller insulin i forbindelse med rutinemessig diabeteskontroll
 • Differensiering mellom type 1-diabetes og type 2-diabetes, dvs. en vurdering av om en pasient har nedsatt insulinproduksjon eller nedsatt insulinfølsomhet
 • Vurdering av behovet for insulinbehandling av pasienter med type 2-diabetes, inkludert pasienter som allerede er under behandling
  • Konsentrasjonen av C-peptid avspeiler den endogene insulinproduksjonen, eksogent insulin inneholder ikke C-peptid
 • Vurdering av pasienter med antistoffer mot insulin
 • Utredning av årsaker til endogen hypoglykemi (se artikkelen om glukose), inkludert mistanke om insulinom
 • Vurdering av pasienter som er operert for pankreaskreft

Prøvetaking

Forberedelser

 • Prøven tas etter 12 timers faste
 • Ev. i forbindelse med glukosebelastning, glukagonstimulering eller injeksjon av insulin

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Type 2-diabetes med hyperinsulinemi og nedsatt insulinfølsomhet (insulinresistens)
 • Tilstander med nedsatt insulinfølsomhet, f.eks. adipositas og/eller metabolsk syndrom
 • Insulinom
 • Akutt pankreatitt
 • Kronisk nyresvikt

Lave verdier

 • Type 1-diabetes, også etter omfattende kirurgisk reseksjon av pankreas og som komplikasjon til kronisk pankreatitt
 • Hypoglykemi på grunn av eksogent tilført insulin

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Gerdes U, Kjeldsen HC. C-peptid. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Uthentet 03.01.2013
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. C-peptid, serum. Sist oppdatert 27.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Nilsson-Ehle (red). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur, 2012.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.