Antitrombin

Definisjon

 • Synonymer
  • Antithrombin III; AT III; AT; AT(imm.)
 • Funksjonell aktivitetsmåling (enzymatisk metode) av antitrombin (AT), hvor aktiviteten i prøven måles i forhold til en normalprøve – resultatet angis som en fraksjon. Resultatet kan også angis i KIU/L. Innholdet av AT kan bestemmes ved en immunologisk metode, herved bestemmes mengden av antitrombin, men ikke funksjonen. Molekylmasse er 58 kDa
 • Antitrombin er et glykoprotein som produseres i leveren og er trolig den viktigste koagulasjonshemmeren i kroppen
 • AT er den viktigste hemmer av koagulasjonskaskaden og dermed av betydning for kontroll av koagulasjonsprosessen
 • Antitrombin inaktiverer trombin og de aktiverte formene av faktor IX, X, XI og XII, ved å danne bimolekylære komplekser. I fravær av heparin går kompleksdannelsen sakte, men når heparin er tilstede øker hastigheten i kompleksdannelsen betydelig. Den terapeutiske effekten av heparin forutsetter derfor at antitrombin er til stede

Antitrombinmangel

 • Antitrombin-mangel arves autosomalt dominant. 1-3% av pasientene med dyp venetrombose er heterozygote for en antitrombin gendefekt
 • Personer med antitrombin-mangel har sterkt økt risiko for venøse tromboser. 90% av disse pasientene har opplevd minst en venøs trombose før de når 70 års alder. 1-5% av pasienter med venetrombose har antitrombin-mangel1
 • Ca. 60% av gravide med antitrombin-mangel vil ubehandlet få trombose i tilknytning til svangerskap eller fødsel
 • Ervervet antitrombin-mangel kan ses i akuttfasen av store lungeembolier, ved nefrotisk syndrom, leverskade, ved patologisk proteolyse som ved disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og ved lang tids behandling med ufraksjonert heparin

Normalområde

 • Menn og kvinner: 0,8 - 1,2 kU/L (80 - 120%)
 • Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseverdier
 • Ved fødselen er antitrombinkonsentrasjonen i plasma noe lavere enn nivået hos voksne og stiger til voksent nivå ved 6 måneders alder. Reduserte verdier kan også ses hos gravide i 3. trimester1

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om antitrombin-mangel:
  • Venøs trombose før 50 års alder
   • For eksempel P-pille indusert dyp venetrombose
  • Gjentatte venøse tromboser
  • Venøse tromboser på uvanlige steder
  • Familiær opphopning av venetrombose (jfr. også aktivert protein C-resistens og trombofiliutredning)
  • Gjentatte alvorlige svangerskapskomplikasjoner som residiverende spontanaborter og preeklampsi
 • Inngår i trombofiliutredningen
 • Utredning av disseminert intravaskulær koagulasjon
 • Preeklampsi
 • Nefrotisk syndrom
 • Alvorlig leversykdom
 • Manglende effekt av heparinbehandling
 • Det er ikke indikasjon for å screene unge jenter som ønsker p-piller, hvis familieanamnesen for trombofili er negativ

Testegenskaper

 • Referanseverdiene varierer med laboratoriets metode

Prøvetaking

 • Veneblodprøve, citratplasma
 • Unngå langvarig venestase forut for og under prøvetakingen

Feilkilder

 • Gravide i siste trimester kan ha nedsatt konsentrasjon av antitrombin
 • Langvarig venøs stase forut for eller under prøvetaking kan være en feilkilde

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier har ingen klinisk relevans
 • Lave verdier ved kongenitt eller ervervet antitrombin-mangel
 • Ervervet lave verdier av antitrombin kan finnes ved
  • dyp venetrombose
  • nefrotisk syndrom, levercirrhose, preeklampsi eller DIC
  • langvarig behandling med ufraksjonert heparin

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ved venøs trombose hos pasienter med antitrombin-mangel, skal det gis livslang sekundærprofylakse med warfarin dersom det ikke er kontraindikasjoner mot slik behandling
 • Genetisk betinget AT mangel kan verifiseres ved DNA undersøkelser
 • Hvis pasienten får påvist genetisk betinget AT mangel, men ikke har hatt trombosetilfeller, tilrådes antitrombotisk behandling under graviditet og puerperium
  • Kvinner frarådes bruk av p-piller og hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen
  • De kan bruke mini-piller eller hormonspiral, og de kan bruke hormon vagitorier i forbindelse med overgangsalderen
 • Ved DIC kan det i særlige tilfeller være indikasjon for å gi AT

Kilder

 • Hansen AB, Kjeldsen HC. Antitrombin (AT). I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 01.03.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Alfa1-antitrypsin, serum. Sist oppdatert 26.11.2008. www. prosedyrer.no.

Referanser

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.