Spesifikk IgE (Tidligere RAST)

Definisjon

 • IgE antistoff eller type 1-reaksjon er underliggende de såkalte klassiske allergiske reaksjonene
 • RAST (radioallergosorbent test) ble tidligere benyttet til å påvise tilstedeværelsen av IgE antistoff mot testet allergen
 • Metoden er nå erstattet av mer sensitive fluoresens enzymmerkede metoder1
 • Analyse av spesifikk IgE påviser tilstedeværelsen av allergenspesifikke antistoffer i serum og sier noe om at et individ er sensibilisert mot allergenet
 • Spesifikt IgE angis kvantitativt
 • Måling av spesifikt IgE er en mer kostbar undersøkelse enn prikktesten

Normalområde

 • Tidligere ble svarene angitt i klasser (0,1,2,3,4,5)
 • Prøvesvarene er forskjellige avhengig av type analysesystem og analysesystemene tester mot forskjellige typer av et allergen (eks. skummetmelk, frysetørret melk og helmelk)
 • Så langt er det bare ImmunoCap som har definerte terskelverdier for 95% sannsynlighet for allergi mot en matvare1
  • For eksempel spesifikk IgE på egg 6 kU/L, melk 32 kU/L, peanøtt 15 kU/L, fisk 20 kU/L hadde over 95 % sannsynlighet for å reagere allergisk ved kostprovokasjon2
  • Med andre ord er det stor variasjon i hvilke verdier som har høy nok positiv prediktiv verdi for klinisk allergi til at prøvesvaret har noen klinisk verdi
AllergenSpesifikk IgE (kU/l)PPV
Kumelk, alder > 2 år1595%
Kumelk, alder < 2 år595%
Egg, alder > 2 år798%
Egg, alder < 2 år295%
Fisk20100%
Peanøtt14100%
Soyabønne3073%
Trenøtter 1595%
Hvete2674%
(tabellen er tilpasset etter Sampson HA. Update on food allergy. J ALLERGY CLIN IMMUNOL 2004; 113:805–819)

Til tross for stor variasjon i klinisk betydningsfull cut off, oppgis svarene etter følgende tabell

VurderingAllergenspesifikt IgE kU/LKlasse
Negativ<0,350
Usikker positv0,35-0,691
Positiv0,70 - 3,492
Positiv3,50 - 17,493
Positiv17,5 - 52,494
Positiv52,5 - 99,95

Aktuelle indikasjoner

 • Ved mistanke om allergi
  • Astma
  • Atopisk eksem
  • Matvareallergi
  • Høysnue
 • I utredningen av allergi for øvrig

Testegenskaper

Når er spesifikk IgE nyttig?

 • Resultatet påvirkes ikke av inntak av antihistaminer (prikktest påvirkes)
 • Nyttig ved utbredt eksem som gjør det vanskelig å gjennomføre prikktest
 • Spesifikk IgE kan være nyttig ved reaksjoner som anamnestisk kommer svært raskt etter eksponering (f.eks. matinntak)
 • Ved tidligere anafylaktiske reaksjoner hvor prikktest eller provokasjon anses som risikabelt

Klinisk epidemiologi

 • Sensitiviteten og spesifisiteten varierer med hvilket allergen det testes på, og er best for fisk og lavest for frukt og grønnsaker
 • Metoden er ikke standardisert (forskjellige analysesystemer)
 • Det benyttes ulike typer ikke-standardiserte ekstrakter, og resultatene avleses og tolkes på ulike måter
 • Et testresultat skal alltid sammenholdes med anamnese, og vanligvis helst også bekreftes med provokasjoner (f.eks. matprovokasjon)

Feilkilder

Falskt negative tester

 • Testen kan unntaksvis være negativ selv om personen er allergisk1

Falskt positive tester

 • Testen er positiv til tross for at personen ikke er allergisk. Kan blant annet skyldes
  • Sensibilisering uten klinisk sykdom
  • Kryssreagerende antistoff uten klinisk betydning, hyppig hos pollenallergikere
  • Ofte positiv etter at klinisk toleranse har funnet sted

Vurdering av unormalt prøvesvar

Vurdering av matvareallergi

 • Vær oppmerksom på muligheten for kryssreaksjoner mellom ulike allergifremmende matvarer og planter
 • Så langt er det bare ImmunoCap som har definerte terskelverdier for 95% sannsynlighet for allergi mot en matvare1
  • For eksempel spesifikk IgE på egg 6 kU/l, melk 32 kU/l, peanøtt 15 kU/l, fisk 20 kU/l hadde 95 % sannsynlighet for å reagere allergisk ved kostprovokasjon2
 • Ved tolkning av spesifikk IgE, er det viktig å ha i mente:
  • At barnet regelmessig spiser en matvare, utelukker ikke allergi mot matvaren!
   • Hvis spesifikk IgE slår ut på et matvareallergen som barnet har i den daglige kosten, kan det være aktuelt å gjøre et diettforsøk uten matvaren før det konkluderes med at prøven er falsk positiv
   • Dette er spesielt viktig hos barn med kroniske symptomer eller barn med dårlig vekt/ lengde-utvikling
  • En negativ spesifikk IgE utelukker ikke verken en matvareallergi eller en matvareintoleranse
  • En positiv spesifikk IgE betyr ikke at barnet har en klinisk allergi, og må alltid verifiseres. Et minimumskrav må være at det også har vært sett reaksjon på matvaren

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ved utredning av matvareallergi
  • Det viktigste fundamentet for diagnostikk av matvareallergi/-intoleranse er anamnese og eliminasjons-/reintroduksjonsdiettforsøk eller legeutført matvareprovokasjon, ikke laboratorietesten

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

 1. NIAID-Sponsored Expert Panel, Boyce JA, Assa'ad A, et. al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 6 Suppl:S1-58.
 2. Sampson HA. Ho D. Relationship between food‐specific IgE concentration and the risk of positive food challenges in children and adolescents. J Allergy Clin Immunol 1997;100:444‐51.

Fagmedarbeidere

 • •Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim (rev. 2011)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.