Antiglobulin test

Definisjon

 • Tidligere benevnt Coombs test1
 • Direkte antiglobulin test
  • Påviser antistoff bundet direkte til pasientens røde blodceller
  • Undersøkelsesmateriale: Pasientens røde blodceller
  • Metoden er nyttig til å skille immunmediert hemolyse fra hemolyse forårsaket av andre faktorer2
 • Indirekte antiglobulin test
  • Anvendes ved antistoffidentifikasjoner, blodtypebestemmelser og forlikelighetsundersøkelser
  • Påviser uventede frie serumantistoffer rettet mot røde blodceller. Antistoffene påvises indirekte ved at pasientens serum blandes med blodgiver erytrocytter i laboratoriet
  • Undersøkelsesmateriale: Pasientens serum/plasma
   • Påviser serum blodtypeantistoff i forkant av transfusjon
   • Avslører maternelle anti-blodtype antistoff under svangerskap

Normalområde

 • Direkte antiglobulin test: Negativ
 • Indirekte antiglobulin test: Negativ

Aktuelle indikasjoner

 • Hemolytisk sykdom hos nyfødte
 • Ervervet hemolytisk anemi
 • Transfusjonsreaksjon
 • Forberedelse før transfusjon

Prøvetaking

 • 3 ml EDTA blod

Feilkilder

 • En rekke medikamenter kan føre til at direkte antiglobulin test blir positiv

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Direkte antiglobulin test er positiv - graderes fra 1+ til 4+, opptrer ved
  • Transfusjonsreaksjon, akutt eller forsinket
  • Autoimmun hemolytisk anemi
  • Cephalotin behandling
  • Medikamenter som alfa-metyldopa, penicillin, insulin
  • Hemolytisk sykdom hos nyfødte
 • Direkte antiglobulin test er negativ
  • Ved ikke-autoimmun hemolytisk anemi
 • Indirekte antiglobulin test er positiv - graderes fra 1+ til 4+
  • Ved tilstedeværelse av spesifikke antistoffer, vanligvis fra tidligere transfusjoner eller svangerskap
  • Ved tilstedeværelse av uspesifikke antistoffer, som kuldeagglutininer
 • Foreligger hemolyse?
  • Når en direkte antiglobulin test er positiv, er det viktig å avgjøre om det foreligger laboratorie eller klinisk bevis på hemolyse
  • Hvis det ikke er tegn til hemolyse, er ytterligere undersøkelser ikke påkrevd

Biokjemiske funn ved hemolyse

 • Hemoglobinuri
 • Forhøyede
  • Retikulocytter
  • LDH
  • Ukonjugert bilirubin
 • Nedsatte
  • Hb
  • Haptoglobin

Tilstander forbundet med positiv direkte antiglobulin test, med eller uten hemolyse

 • Eksogen immunglobulin tilførsel
 • Nylig hematopoietisk stamcelle transplantasjon
 • Nylig organtransplantasjon
 • Systemisk lupus erytematosus
 • Infeksiøs mononukleose
 • Noen hematologiske tilstander, inklusive lymfoproliferativ sykdom

Tilstander forbundet med hemolyse og negativ direkte antiglobulin test

 • Mikroangiopatiske hemolytiske anemier (trombotisk trombocytopenisk purpura, disseminert intravaskulær koagulasjon
 • Hypersplenisme
 • Leversykdom
 • Hemoglobinopatier (sigdcelleanemi, thalassemi)
 • Erytrocytt membranopatier (sfærocytose)
 • Mangel på erytrocyttenzymer (G-6-PD mangel, pyruvat kinase mangel)
 • Infeksjonssykdommer (Clostridium difficile)
 • Erytrocytt traume (mekanisk hjerteklaff, feilbruk av blodvarmere)

Kilder

Referanser

 1. Zantek ND, Koepsell SA, Tharp DR Jr, Cohn CS. The direct antiglobulin test: a critical step in the evaluation of hemolysis. Am J Hematol 2012;7(7): 707-9 PubMed
 2. Zarandona MJ, Yazer MH. The role of the Coombs test in evaluating hemolysin in adults. CMAJ 2006; 174: 305-7. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen
 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.