Førerkort og sykdommer

Helsekrav til førerkortinnehavere

 • Helsekravene til førerkortinnehavere ble endret 1. oktober 2016. Samtidig ble fastlegens rolle som sakkyndig utvidet og fylkesmennenes oppgaver med dispensasjonssøknader redusert
 • Den nye forskriften inneholder mer detaljerte helsekrav og åpner for at fastlegen kan vurdere om helsekravet er oppfylt for enkelte tilstander som tidligere krevde spesialistattest eller dispensasjonssøknad. Dette vil gi mindre rom for skjønn og mer lik behandling
 • Det er utarbeidet nytt skjema for helseattest tilpasset de nye helsekravene. Det er også kommet et eget skjema Helseattest førerett - syn som kan brukes i tilfeller der helseattest kan begrenses til synsfunksjon, for eksempel en frisk person under 75 år som må bruke synskorreksjon under kjøring eller ved nedsatt sidesyn
 • Det er blant annet gjort endringer i forhold til diabetes der regelverket for førere som bruker medisiner som kan gi hypoglykemi blir noe strengere. Noen vanedannende legemidler i store doser eller ved fast bruk godkjennes ikke lenger og ved kortvarig døgnkontinuerlig bruk av opioider er helsekravet ikke oppfylt. Det innføres krav til lungefunksjon i blodgassverdier hos blant annet KOLS pasienter og ved hjertesykdommer spesifiseres en lang liste med tilstander der fastlegen nå kan vurdere helsekravet uten uttalelse fra spesialist
 • Sentrale kilder

Generelle bestemmelser

Førerkortforskriftens Vedlegg 1, Kapittel 2 

§ 2 Generelle krav til helse

 • Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse
 • Når innehaver av førerkort som følge av helsesvekkelse angitt i første ledd har grunn til å tvile på om føring av motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring finner sted
 • Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell § 34, jf. § 76, jf. forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov § 48

§ 3 Egenerklæring om helse

 • Ved første gangs utstedelse av førerkort i klassene A, A2, A1, B, BE, AM, S og T kreves, med de unntak som følger av øvrige bestemmelser i vedlegg 1, kun egenerklæring om helse. Ved fornyelse av førerkort i nevnte klasser kreves ikke egenerklæring med mindre annet følger av øvrige bestemmelser i vedlegg 1
 • Når helseattest ikke kreves, skal det ved førerprøven fremlegges eller gjennomføres en synstest som bestemt i trafikkopplæringsforskriftens § 29 tredje ledd

Meldeplikt

 • Der lege, psykolog eller optiker finner at helsekrav ikke er oppfylt, skal meldeplikten vurderes.
 • Dersom helsesvekkelsen vil vare mer enn seks måneder, sendes skriftlig til førerkortinnehaveren og til fylkesmannen i dennes hjemfylke
 • Ved helsesvekkelse der helsekravet sannsynligvis er oppfylt innen seks måneder, er det tilstrekkelig å journalføre og gi muntlig melding med kjøreforbud til førerkortinnehaver
 • Les mer om meldeplikt i kapittelet Førerkort, legens rolle

Synssvekkelse

 • Synsstyrke må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes samtidig eller 0,5 for ett øye for lette kjøretøy for at helsekravet oppfylles
 • Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå visus 0,5, må korreksjon brukes under kjøring 
 • Synsfelt undersøkt ved Donders metode må være minst 120 grader vidt i horisontalplanet, minst 50 grader til hver side og 20 grader opp og ned ved blikkretning rett fram. Ingen utfall innenfor en sirkel med radius 20 grader ved blikk rett frem. Finner legen mulige eller sikre utfall, henvises videre til øyelege for vurdering
 • Dobbeltsyn: helsekravene er oppfylt etter tre måneder dersom attestert av optiker eller øyelege og kjøreprøve er bestått 
 • Ved nylig konstatert betydelig redusert syn (gjelder visus, ikke synsfelt) på ett øye til mindre enn 0,3 skal undersøkes av optiker eller øyelege
 • Ved plutselig synstap eller synssvekkelse på ett øye (gjelder visus, ikke synsfelt), er helsekrav oppfylt etter 6 måneder dersom det attesteres av optiker eller øyelege samt gjennomføres og bestås en kjørevurdering

Tilleggskrav for førerkortgruppe 2 og 3

 • Synsstyrken må være minst 0,8 på det ene øyet og 0,1 på det andre øyet. Optisk korreksjon, unntatt kontaktlinser, må ikke overstige pluss 8 dioptrier
 • Synsfeltet må være minst 160 grader vidt i horisontalplanet og minst 70 grader til hver side. I vertikalplanet må synsfeltet være intakt minst 30 grader opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 30 grader og ingen utfall innenfor en sirkel på 30 grader ved blikk rett frem
 • Det må ikke være dobbeltsyn
 • Ved nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye må det gå minst 6 måneder, det må foreligge attest fra øyelege samt være gjennomført en kjørevurdering
 • Ved tap av syn på ett øye er helsekrav ikke oppfylt
 • For alle førerkortklasser gjelder at dispensasjonssøknad til Fylkesmannen må vedlegges spesialisterklæring fra øyelege, og at alle som søker dispensasjon vedrørende syn, må gjennomføre en praktisk kjøretest hos Statens vegvesen

Helsedirektoratets anbefalinger

Hørselssvekkelse

 • Ingen krav i førerkortgruppe 1 og 2
 • Førerkortgruppe 3: Talestemme må oppfattes på 4 meters avstand
  • Kravet er godkjent selv om det benyttes høreapparat, men bruk av høreapparat skal påføres helseattesten
 • Førere med nedsatt hørsel kan i enkelte tlfeller ha behov for ekstra speil eller visuelle varslingsmetoder, legen bør vurdere om det er behov for slikt utstyr

Kognitiv svikt

 • Generelt helsekrav § 15 "Helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko"
 • Kognitiv funksjon skal vurderes ved en rekke tilstander, hovedsakelig ved demens, hodeskader, nevrologiske sykdommer, søvnsykdommer, psykiske lidelser, bruk av midler som påvirker kjøreevnen, respirasjonssykdommer
 • Symptomer som er trafikkfarlige er: redusert oppmerksomhet, visuospatiell svikt, svekket hukommelse, redusert dømmekraft, forlenget reaksjonstid. Apraksi (vansker med utføring), agnosi (manglende gjenkjenning av objekter) og neglekt (manglende oppmerksomhet mot en side) er uforenlig med kjøring
 • Kognitiv funksjon vurderes ut ifra sykehistorie, undersøkelse og eventuelt komparentopplysninger
 • Komparentopplysninger
  • Informasjon fra andre enn pasienten selv kan være til stor nytte i vurderingen
  • Samtykke fra pasienten nødvendig, journalføres
  • Se skjema "Komparentintervju" (kilde: Aldring og helse)
 • Ved mistanke om kognitiv svikt skal gjennomprøvde tester brukes. Det anbefales å gjennomføre en kombinasjon av TMT, MMSE og klokketest (lenker til NR-3 versjonene):

Test/kategori (NR-3)

Indikerer godkjent Tvil Indikerer svikt
MMSE 26 - 30 19 - 25 ≤ 18
Klokketest KT 4 - 5 2 - 3 0 - 1
TMT-A ≤ 60 sek 61 - 110 sek ≥ 111 sek
TMT-B ≤ 170 sek 171 - 300 sek ≥ 301 sek

Tall fra Førerkortveilederen, Helsedirektoratet

Helsedirektoratets anbefalinger

Nevrologiske sykdommer

 • Generelt helsekrav § 16 "Helsekrav er ikke oppfylt når nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep gir endret funksjon av det sentrale eller perifere nervesystem med svekket balanse, svekket koordinasjon, svekkede psykomotoriske funksjoner, svekkede kognitive funksjoner eller visuell neglekt og svekkelsen medfører økt trafikksikkerhetsrisiko"
 • I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander: 
Nevrologisk sykdom Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Enkeltstående TIA med remisjon innen 24 timer eller hjerneslag med remisjon innen en uke

Helsekrav oppfylt etter en måned med mindre foreligger synsfeltutfall, kognitiv svik, pareser eller følgetilstander som påvirker kjøreevnen

Helseattest kan gis for inntil to år av gangen i fire år, deretter med vanlig varighet

Helsekrav oppfylt etter tre måneder dersom det ikke er synsfeltutfall, kognitiv svikt, pareser eller følgetilstander som påvirker kjøreevnen

Helseattest kan gis for inntil ett år av gangen i fire år, deretter med vanlig varighet

Hjerneslag med

 1. remisjon lengre enn en uke
 2. tilfredsstillende syn, førlighet og kognitiv funksjon
 3. Risikofaktorer klartlagt og tilfredsstillende behandlet

Helsekrav oppfylt etter seks måneder

 

 

Helseattest kan gis inntil to år av gangen i fire år, deretter med vanlig varighet

Helsekrav oppfylt etter ett år og vurdering av relevant spesialist

 

Helseattest kan gis inntil ett år av gangen i to år, deretter med vanlig varighet

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

 • Vurderingen av helsetilstand i forhold til førerkort ved hjerneslag blir ofte gjort i forbindelse med sykehusopphold eller etterkontroll på slagenhet

Helsedirektoratets anbefalinger

Nevrologisk sykdom Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Multippel sklerose
Helsekrav oppfylt dersom nevrolog vurderer at det er tilfredsstillende fysisk og kognitiv funksjon

 

 

 

 

 

Helseattest kan gis inntil to år, deretter for fem år om gangen dersom nevrolog anbefaler det Helsekrav oppfylt dersom nevrolog vurderer at det er tilfredsstillende fysisk og kognitiv funksjon

Helseattest kan gis inntil ett år, krav om vurdering av nevrolog hvert femte år

Parkinson sykdom eller andre degenerative sykdommer dersom sannsynlig sen progresjon

(Demens se eget kapittel førerkort og kognitiv svikt)

Helsekrav oppfylt dersom nevrolog vurderer at det er tilfredsstillende fysisk og kognitiv funksjonsevne

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år, før førerett kan gis med inntil fem års varighet av gangen

Helsekrav oppfylt dersom nevrolog vurderer at det er tilfredsstillende fysisk og kognitiv funksjonsevne
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år, før førerett kan gis med inntil ett år av gangen

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

Helsedirektoratets anbefalinger

Epilepsi og epilepsilignende anfall

 • Generelle helsekrav § 18 "Helsekrav er ikke oppfylt for førerkortgruppe 1 ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste fem år eller førerkortgruppe 2 og 3 ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste ti år eller bruk av legemidler mot epilepsi i samme periode"
 • § 19 "Det kreves uttalelse fra spesialist i nevrologi etter første gangs anfall og ved tilbakelevering av inndratt førerkort"
 • I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander:
Anfallstype Førerkort gruppe 1 Førerkort gruppe 2 og 3
Enkeltstående uprovosert anfall der overveiende sannsynlig klinisk årsak er epilepsi

Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall

Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall dersom nevrolog vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall

Enkeltstående anfall med kjent årsak som er behandlet (søvnmangel, feber, psykisk og fysisk belastning, legemiddelbivirkning, dehydrering og liknende) Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall Helsekrav oppfylt etter tre år uten anfall dersom nevrolog vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall
To eller flere epileptiske og epilepsiliknende anfall

Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall

Helseattest kan likevel gis etter ett år uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall 

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet frem til fører har vært anfallsfri i fem år, deretter med vanlig varighet. Der fastlegen har gjort nødvendig oppfølging etter avtale med nevrolog, kan helseattesten fornyes av fastlegen

Helsekrav oppfylt etter ti år uten anfall og uten anti-epileptisk behandling

  

 

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet i to år, deretter med vanlig varighet

Nedtrapping av antiepileptika uten anfall

Helsekrav oppfylt etter tre måneder uten anfall etter avsluttet behandling

Legestyrt nedtrapping innebærer i praksis at nedtrapping skjer over uker og måneder med tett oppfølging fra behandlende lege

Helsekrav ikke oppfylt under nedtrapping

Helsekrav oppfylt etter ti år uten anfall etter avsluttet behandling og etter vurdering av nevrolog

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år i to år, deretter med vanlig varighet 

Fokale anfall uten påvirkning av bevisstheten

Helsekrav oppfylt dersom anfallsmønster har vært uforandret i minst ett år og nevrolog kan bekrefte at kjøreevne ikke er påvirket

Helseattest kan da gis for inntil fem år

Helsekrav ikke oppfylt

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

 • Det kreves uttalelse fra spesialist ved første gangs anfall, ved tilbakelevering av inndratt førerkort og ved vurdering av årlig risiko for anfall
 • Nevrologen gjør sin vurdering ut ifra anfallsform, funn ved klinisk undersøkelse, supplerende undersøkelser som EEG, strukturelle undersøkelser og pasientens oppfølging av behandlingen
 • Bruk av legemidler mot epilepsi er ved stabil dose ikke til hinder for at helsekravet er oppfylt for førerkort gruppe 1. Legemiddelet bør tåles godt og innvirkning på kjøreevnen må vurderes særskilt, spesielt ved oppstart med nytt legemiddel eller doseøkning
 • Det skal angis om kravet til uttalelse fra nevrolog er oppfylt ved utfylling av helseattesten

Helsedirektoratets anbefalinger

Bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser av annen ukjent årsak enn epilepsi, hjerte-/karsykdom og diabetes

 • Generelle helsekrav § 21 "Helsekrav er ikke oppfylt der bevissthetsforstyrrelse kan medføre en trafikksikkerhetsrisiko."
 • I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander
Klassifisering Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Enkelststående bevissthetsforstyrrelse/ synkope uten avklart årsak

Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall

 

Helseattest kan deretter gis for inntil to år av gangen i 5 år og deretter med vanlig varighet 

Helsekrav oppfylt etter to år uten anfall dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for nye anfall

Helseattest kan deretter gis for inntil ett år av gangen i fem år, deretter med vanlig varighet

Gjentatte bevissthetsforstyrrelser/ synkoper uten avklart årsak

Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall

 

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to år av gangen i fem år, deretter med vanlig varighet 

Helsekrav oppfylt etter fem år uten anfall dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i fem år, deretter med vanlig varighet 

Reflekssynkope, vasovagal synkope, situasjonssynkope, carotid sinussynkope og ortostatisme Helsekrav oppfylt  Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist (kardiolog eller nevrolog) vurderer svært lav årlig risiko for ny synkope 

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

 • Ved bevissthetsforstyrrelser som skyldes epilepsi, hjertesykdom eller diabetes se egne avsnitt for de ulike sykdommene

Ulike typer bevissthetstap

Anamnese er viktig for å skille mellom hovedtypene av bevissthetstap

  • Følgende taler for epileptiformt anfall:
   • Generelle kramper som opptrer tidlig i anfallet og ikke er helt kortvarige
   • Postictal forvirring
   • Tungebitt
   • Strukturelle forandringer i hjernen (tumor, arr, gammelt hjerneinfarkt, MS)
   • Epilepsi i nær familie
   • Tidligere hodetraume
   • Moderate alkoholmengder eller søvndeprivasjon som utløsende faktor
  • Følgende trekker i retning av reflekssynkope:
   • Autonome fenomener (kvalme, svette, svimmelhet) som innledning og/eller etterpå
   • Ortostatisk komponent: Anfall kun i stående, sjeldnere i sittende, meget sjelden i liggende stilling
   • Psykisk medvirkende faktor
   • Oftest yngre, ellers friske personer
   • Hos eldre personer kan carotid sinus synkope opptre spontant eller ved trykk mot halsen (stram krage, nakkevridning, barbering osv.)
  • Følgende trekker i retning av kardial synkope:
   • Kjent hjertesykdom. Synkope hos person med hjertesykdom skal antas å være kardial inntil det er usannsynliggjort
   • Helt brå start og stopp, uten prodrom eller postiktale fenomener
   • Utgjør en større andel av synkopene hos eldre
  • Følgende trekker i retning av funksjonelle anfall
   • Langvarige bevissthetstap, gjerne med lukkede øyne, uten postiktal uklarhet
   • Ingen skade (blåmerker), selv etter hyppige, ”dramatiske” anfall
   • Oftest yngre kvinner, gjerne med flere, ”diffuse” symptomer/problemer, og helt uten holdepunkt for somatisk sykdom

Helsedirektoratets anbefalinger

Søvnsykdommer

 • Generelle krav § 23 Helsekrav er ikke oppfylt når bevisstheten kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn
 • Ved symptomer på moderat til alvorlig søvnapné skal fastlegen henvise til egnet undersøkels på grunn av muligheten for redusert kjøreevne 
 • I tillegg kommer helsekrav ved noen spesifikke søvnsykdommer:
Sykdommer Førerkortgruppe 1

Førerkortgruppe 2 og 3

Moderat og alvorlig obstruktivt søvnapnésyndrom (OSAS) når apne-hypopnéindeks er over 15

Helsekrav er oppfylt dersom relevant spesialist attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd og føreren følger legens råd og anbefalinger

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil tre år av gangen

Helsekrav er oppfylt dersom relevant spesialist attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd og føreren følger legens råd og anbefalinger

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år av gangen 

Narkolepsi/katapleksi

Helsekrav er oppfylt etter at behandlende spesialist har bekreftet at søkeren har oppnådd stabil fase med god funksjon

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen

 Helsekrav ikke oppfylt

Tabell fra Førerkortforskriften

Helsedirektoratets anbefalinger

Hjerte- og karsykdommer

 • Generelle helsekrav § 25 "Helsekrav er ikke oppfylt der svikt i hjerte- eller kretsløpssystemet kan føre til plutselig innsettende bevissthetspåvirkning"
 • I tillegg kommer egne helsekrav ved koronarsykdom § 26, spesifikke hjertearytmier § 27, implanterte defibrillatorer § 28 og ved hjertesvikt, klaffefeil og kardiomyopatier § 29:

Koronarsykdom

Koronarsykdom Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Stabil angina pectoris eller asymptomatisk iskemisk hjertesykdom

Helsekrav oppfylt dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning 
b) det ikke er malign arytmi

c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Helsekrav oppfylt dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi
c) arbeids-EKG er normalt ved 75% belastning
d) ejeksjonsfraksjon er over 35% og
e) funksjonsklasse er I eller II.
Det kreves bruk av medikamentell behandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen 
Ustabil angina, gjennomgått hjerteinfarkt (STEMI og NSTEMI) Helsekrav oppfylt etter fire uker dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi og
c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Helsekrav oppfylt etter seks uker dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi
c) arbeids-EKG er normalt ved 75% belastning
d) ejeksjonsfraksjon er over 35% og
e) funksjonsklasse er I eller II.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før førerett kan gis med vanlig varighet.
Det kreves bruk av medikamentell behandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen 

Etter utført PCI

Helsekrav oppfylt ved utskrivelse dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi og
c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV 

Helsekrav oppfylt etter fire uker dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi
c) arbeids-EKG er normalt ved 75% belastning
d) ejeksjonsfraksjon er over 35% og
e) funksjonsklasse er I eller II
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før førerett kan gis med vanlig varighet.
Det kreves bruk av medikamentell behandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen 
Etter koronar bypass

Helsekrav oppfylt ved tilfredsstillende tilheling dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi og
c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV 

Helsekrav oppfylt etter tilfredsstillende tilheling dersom
a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning
b) det ikke er malign arytmi
c) arbeids-EKG er normalt ved 75% belastning
d) ejeksjonsfraksjon er over 35% og
e) funksjonsklasse er I eller II
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før førerett kan gis med vanlig varighet
Det kreves bruk av medikamentell behandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen 

Tabell fra Førerkortforskriften

Helsedirektoratets anbefalinger

Spesifikke hjertearytmier

Atrieflimmer og flutter uten synkope

Helsekrav oppfylt

Helsekrav oppfylt forutsatt at hjerneslagforebyggende medikasjon brukes etter gjeldende retningslinjer
Atrieflimmer og flutter med synkope

Helsekrav oppfylt en uke etter vellykket behandling og etter anbefaling fra relevant spesialist

Helsekrav oppfylt tre måneder etter vellykket behandling og etter anbefaling fra relevant spesialist
Supraventrikulær takykardi uten synkope

Helsekrav oppfylt

Helsekrav oppfylt

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

Helsedirektoratets anbefalinger

Implanterte defibrillatorer (ICD)

 • Helsekrav er ikke oppfylt for førerkortgruppe 2 eller 3 ved noen form for implantert defibrillator 
Primærprofylaktisk ICD

Helsekrav oppfylt etter en uke dersom kontroll viser god funksjon

Helsekrav ikke oppfylt
Sekundærprofylaktisk ICD

Helsekrav oppfylt etter tre måneder dersom vurdering ved ICD-senter viser at arytmisituasjonen er akseptabel

Helsekrav ikke oppfylt

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

Helsedirektoratets anbefalinger

Hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier 

Hjertesvikt, funksjonsklasse I-II

Helsekrav oppfylt

Helsekrav oppfylt dersom
a) ejeksjonsfraksjon er over 35% og
b) EKG er uten tegn til iskemi eller arytmi ved 75% belastning.

Hjertesvikt, funksjonsklasse III

Helsekrav oppfylt

Helsekrav ikke oppfylt
Hjertesvikt, funksjonsklasse IV

Helsekrav ikke oppfylt

Helsekrav ikke oppfylt
Aortastenose

Helsekrav oppfylt dersom

a) stenosen ikke har gitt synkope og

b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV

Helsekrav er oppfylt dersom
a) stenosen ikke har gitt synkope
b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV og
c) stenosen ikke er vurdert som «alvorlig» ved ekkokardiografi

 Hypertensjon Helsekrav oppfylt dersom det etter medisinsk vurdering ikke foreligger økt trafikksikkerhetsrisiko

Helsekrav oppfylt dersom
a) gjentatte målinger viser SBT under 180 mmHg og DBT under 110 mmHg og
b) det er oppnådd stabile verdier uten bivirkninger som påvirker kjøreevnen

Utdrag fra tabell i Førerkortforskriften

Helsedirektoratets anbefalinger

Diabetes type 1 og 2

Generelt for førerkortgruppe 1, 2 og 3

 • § 30 Generelle helsekrav ved diabetes:
  • "Personer med diabetes som ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, oppfyller helsekravet dersom det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko"
 • Antidiabetika og hypoglykemi:
  • Kan gi hypoglykemi:
   • Insulin og insulinanaloger
   • Sulfonylureapreparater (herunder glibenclamid, glipizid og glimeperid)
  • Gir ikke hypoglykemi verken alene eller i kombinasjon:
   • Metformin
   • GLP-1 analoger
   • SLGT-2 hemmere
   • DPP-4 hemmere
  • Glinider kan gi hypoglykemi i kombinasjon med insulin eller sulfonylurea
 • Diabetes helseattest NA-0202b utgår
 • I ny helseattest Helseattest førerett er feltet "særlige vilkår" på siden for konklusjon ment for relevante opplysninger. For diabetespasienter kan det for eksempel gjelde når legen har gitt råd om at det skal være midler i bilen som sikrer fører mot for lavt blodsukker

Førerkortgruppe 1 og hypoglykemi

 • For førerkortklasse 1 er helsekravet (§31) oppfylt dersom føreren
  1. ikke har hatt mer enn ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene
  2. har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre og
  3. følger legens anbefalinger, herunder anbefaling om egenmåling av blodsukker i forbindelse med føring av motorvogn
 • Varighet av helseattest:
  • Inntil 1 år - dersom det har vært ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste 12 månedene
  • Inntil 5 år - dersom det ikke har vært et slikt anfall de siste 12 månedene

Førerkortgruppe 2/3 og hypoglykemi

 • Videre regelverk trer i kraft ved bruk av medikamenter som kan gi hypoglykemi (se generelle bestemmelser over)
 • For førerkortgruppe 2 og 3 er helsekravet (§31) oppfylt dersom føreren
  1. ikke har hatt noe anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene
  2. har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre
  3. følger legens råd og anbefalinger
  4. kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes og
  5. har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene
 • Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet, deretter med inntil tre års varighet
 • Personer som i løpet av siste tolv måneder har hatt ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand av andre, kan få førerett for førerkortgruppe 2 eller 3 dersom
  1. relevant spesialist bekrefter at endret behandlings- og kontrollopplegg har ført til at risikoen for nytt anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre er svært lav og at det er gjennomført kontinuerlig vevsglukosemåling av minst 5 dagers varighet
  2. det har vært minimum tre måneders observasjonstid etter endring av behandlings- og kontrollopplegget og
  3. vilkårene i § 31 kolonne C bokstav b til e for å få helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 er oppfylt (se 2.-5. over)
 • Det kan ikke gis helseattest for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss for personer som bruker medikamenter som kan gi hypoglykemi

Helsedirektoratets anbefalinger

Psykiske lidelser og svekkelser

 • Generelle helsekrav § 33 "Helsekrav er ikke oppfylt ved psykisk lidelse eller svekkelse dersom liten sykdomsinnsikt, avvikende atferd, svikt i impulskontroll eller sviktende vurderings- og tilpasningsevne medfører trafikksikkerhetsrisiko"
 • I tillegg gjelder spesifikke krav for ulike tilstander § 34:
Psykisk tilstand Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Schizofreni Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved
a) stabil tilstand i tre måneder
b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten
c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og
d) god kognitiv funksjonsevne.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to års varighet, før førerett, etter to år kan gis med vanlig varighet
Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved
a) stabil tilstand i ett år
b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten
c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og
d) god kognitiv funksjonsevne.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil to års varighet, før førerett etter to år kan gis med vanlig varighet
Flere sykluser med maniske episoder Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved
a) stabil tilstand uten maniske episoder i seks måneder
b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten
c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og
d) god sykdomsinnsikt.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, før førerett kan gis med vanlig varighet
Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved
a) stabil tilstand uten maniske episoder i tre år
b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten
c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og
d) god sykdomsinnsikt.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, før førerett kan gis med vanlig varighet
Personlighetsforstyrrelse med impulskontrollproblemer eller svekket dømmekraft Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist dersom
a) dømmekraften vurderes god under stress
b) det er tilstrekkelig impulskontroll og
c) det ikke foreligger atferdsavvik som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, før førerett kan gis med vanlig varighet
Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist dersom
a) dømmekraften vurderes god under stress og
b) det er tilstrekkelig impulskontroll og
c) det ikke foreligger atferdsavvik som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i to år, før førerett kan gis for inntil tre år av gangen
Hyperkinetiske forstyrrelser uten atferdsforstyrrelse Helsekrav oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog dersom
a) det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko og
b) det er god kognitiv funksjonsevne.
Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil to års varighet, før førerett etter to år kan gis med vanlig varighet
Helsekrav oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog dersom
a) det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko og
b) det er god kognitiv funksjonsevne.
Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil to års varighet, før førerett etter to år kan gis med vanlig varighet
Psykisk utviklingshemming Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist vurderer at funksjonsnivået er forenlig med sikker føring av motorvogn Helsekrav ikke oppfylt

Tabell fra førerkortforskriften

Helsedirektoratets anbefalinger

Bruk av midler som kan påvirkekjøreevnen

 • Generelle krav § 35 "Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko"

Rusmiddelmisbruk

 • Ved et høyt alkoholforbruk, der legen vurderer at personen ikke har varig helsesvekkelse som følge av overforbruket, kan legen avvente melding til fylkesmannen i inntil 6 måneder. I denne perioden kan nødvendig utredning og oppfølging gjøres. Søker har i denne perioden muligheten til å redusere forbruket og skal ha muntlig kjøreforbud inntil forbruket er forenlig med sikker føring av motorvogn. 
 • Dersom bruken ligger langt tilbake i tid uten tilbakefall, er helsekravene oppfylt uten melding til fylkeslegen
 • Personer som er innlagt i institusjon, eller er i behandling for rusmiddellidelse oppfyller som regel ikke førerkortforskriftens helsekrav
 • Personer i LAR behandling oppfyller helsekravene etter ett år med stabil behandling forutsatt oppfølging og kontroll ved godkjent institusjon og ved foreskrivende lege. Det skal ikke være bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen (alkohol, sovemedisiner, sentralstimulerende medikamenter for ADHD)
 • Se også eget dokument om Alkoholisme og Alkoholavvenning og eget avsnitt om LAR i Førerkort og medikamenter

Legemiddelbruk og misbruk

 • Det er satt opp veiledende grenser for flere aktuelle medikamenter som viser hvor stor døgndosen kan være før helsekravet ikke ansees oppfylt, se medikamenttabell/liste
 • Ved bruk av eksempelvis diazepam er helsekravet til førerkort vanligvis ikke oppfylt ved bruk av en døgndose på mer enn 10 mg. Tilsvarende grense for oksazepam er satt til døgndose på mer enn 30 mg
 • Ved kombinasjon av flere av legemidlene i denne listen, gjelder egne regler
  • Veiledende maksdoser i tabellen reduseres med 50 % ved kombinasjon av to midler fra listen
  • Føring av motorvogn er ikke tillatt ved kombinasjon av tre eller flere midler fra denne listen
  • Ved kombinasjoner av antidepressiva, antiepileptika og/eller antihistaminer som sovemedisin, kan det i noen tilfeller være aktuelt for føreren å søke dispensasjon fra helsekravet 
 • For mer info se eget dokument om Førerkort og medikamenter

Melding

 • Lege og psykolog som får opplysninger om rusmiddellidelse, skal melde dette til fylkesmannen, jfr. § 34 i helsepersonelloven - dersom det er en langvarig, mer enn 6 måneders helsesvekkelse på grunn av rusmisbruket
 • Helsekrav er oppfylt for førerkortgruppe 1 når det er dokumentert alkohol-, rusmiddel- eller legemiddelfrihet i seks måneder
  • Søkeren må i tillegg vise at han er motivert og følger opp behandling eller kontroller
  • Regelmessige kliniske kontroller og biologiske prøver er nødvendig 
  • Ved alkoholmisbruk: PEth, ev. CDT (lavere sensitivitet), EtG (etylglukuronid), EtS (etylsulfat) i urin, leverprøver og MCV
   • PEth (rundt 95% sensitivitet) anbefales tatt ukentlig første måned, deretter hver 14. dag inntil verdi under <0,05
   • EtG og EtS anbefalt 1-2 ganger/uke for å dokumentere totalavhold
   • CDT % (lav sensitivitet, bedret ved svært høye inntak) tas månedlig i karensperioden
   • Etter karensperioden anbefales kvartalsvis oppfølging så lenge legen anser det nødvendig
   • Etter gjennomført karenstid og bekreftet avholdenhet er helsekravet oppfylt, helseattest gis med begrenset varighet
  • For andre rusmidler eller medikamenter: individuelle opplegg. Avdeling for klinisk farmakologi ved St Olavs Hospital har utarbeidet et forslag til kontrollopplegg i førerkortsaker
 • Helseattest gis med begrenset førerett de påfølgende åtte år
 • For førerkortklasse 2 og 3 er helsekrav oppfylt etter ett år med månedlig oppfølging og dokumentert alkoholfrihet eller etter tre år med oppfølging og dokumentert rusmiddel- eller legemiddelfrihet

Helsedirektoratets anbefalinger

Respirasjonssvikt

 • Kriteriene for oppfylte helsekrav etter § 38 er definert som stabile blodgassverdier i ro
 • Når O2-metning er vedvarende under 90%, eller når FEV1 synker under 30% av forventet, skal det innhentes uttalelse fra relevant spesialist
 • Helsekravene er først og fremst rettet mot pasienter med KOLS
Blodgassmåling Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Stabile verdier for blodgasser: pO2 > 7,3 kPa og pCO2 < 6,7 kPa Helsekrav oppfylt Helsekrav oppfylt dersom vurdering av spesialist bekrefter at det ikke er fare for episoder med lavere verdier for blodgasser
Stabile verdier for blodgasser (som grenser angitt over) med sikker tilførsel av oksygen under kjøring

Helskrav oppfylt etter vurdering av spesialist dersom a) tilstanden er stabil b) det ikke foreligger kognitiv svekkelse og  c) det er tilstrekkelig muskelkraft til sikker kjøring

Helsekrav ikke oppfylt

Tabell fra førerkortforskriften

Helsedirektoratets anbefalinger

Nyresykdommer

Generelle helsekrav § 39 "Helsekrav er ikke oppfylt dersom nyresykdom medfører trafikksikkerhetsrisiko" 

Sykdom Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Kronisk nyresvikt Helsekrav oppfylt ved godt allment fuksjonsnivå Helsekrav oppfylt ved godt allment fuksjonsnivå og etter anbefaling fra relevant spesialist. Helseattest gis for inntil to år av gangen
Dialysebehandlede Helsekrav oppfylt etter uttalelse fra relevant spesialist. Helseattest gis for inntil tre år av gangen Helsekrav oppfylt etter uttalelse fra relevant spesialist. Helseattest gis for inntil tre år av gangen
Nyretransplanterte Helsekrav oppfylt etter tilheling. Helseattest med vanlig varighet Helsekrav oppfylt etter tilheling. Helseattest med vanlig varighet

Tabell fra førerkortforskriften

Helsedirektoratets anbefalinger

Svekket førlighet

 • Førligheten må være tilstrekkelig til trafikksikker føring av motorvogn.
 • Ved vurderingen vektlegges koordinasjonsevne, redusert kraft eller sensibilitet i arm eller ben, redusert gripeevne
 • Dersom en person har svekket førlighet og tilstanden er stabil, avgjør trafikkstasjonen ved eventuell praktisk prøve, om førerett kan gis og eventuelt behov for ekstrautstyr eller annen tilpasning av kjøretøyet
 • Dersom det er grunn til å tro at førlighetssvekkelsen vil forverres eller er progressiv, kan det gis helseattest, eventuelt etter kjørevurdering med anbefaling om førerett for inntil ett år. Relevant spesialist kan gi førerett for lengre tid. Ved tvil oversendes saken til Fylkesmannen.
 • For vurdering av helsekrav for førerkortgruppe 2 og 3 skal det tas hensyn til de ytterligere risikoer og farer som er forbundet med å føre motorkjøretøy i disse gruppene

Helsedirektoratets anbefalinger

Andre sykdommer og helsesvekkelser

§ 42 "Helsekrav er ikke oppfylt dersom det er annen helsesvekkelse enn de som er omtalt i kapitlene foran, og helsesvekkelsen utgjør en risiko for trafikksikkerheten"

§ 43 "Helsekrav er ikke oppfylt dersom generell helsesvekkelse eller flere sykdommer sammen utgjør en risiko for trafikksikkerheten"

Eksempelvis kan en person med nedsatt syn, lett kognitiv reduksjon, mindre synsfeltutfall og lett førlighetssvekkelse, samlet vurderes til å ikke fylle helsekravene, selv om hvert av helseproblemene isolert sett ikke er diskvalifiserende.

Helsedirektoratets anbefalinger

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Fagmedarbeidere

 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider i NEL

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.