Spinalpunksjon

Indikasjoner

Mistanke om meningitt, encefalitt, polyradikulitt, subaraknoidalblødning, inflammasjon i CNS, idiopatisk intrakranial hypertensjon, spontan intrakranial hypotensjon, demensutredning og mistanke om intratekal malignitet mm

Kontraindikasjoner

Se oversikt1.

 1. Økt intrakranielt trykk grunnet ekspansiv prosess (fare for herniering)
  • Ved stasepapiller, hodepine, kvalme, utfallssymptomer eller bevisstløshet må cerebral CT utføres først
 2. Spinal epidural abscess
 3. Infeksjon i eller nær innstikksstedet
 4. Ikke-kommuniserende obstruktiv hydrocefalus
 5. Spinal stenose eller ryggmargskompresjon over punksjonssted
 6. Spinale eller craniale utviklingsanomalier
 7. Økt blødningsrisiko (Svært lite evidens. Anbefalinger bygger på ekspertuttalelser).
  • Trombocytter < 50 000
  • Kjent økt blødningstendens av annen årsak
  • Marevan og INR > 1.8 Les mer
   • INR> 1,8-2,2: Spinalpunksjon kan vurderes ved akutt indikasjon og sterkt behov for rask avklaring. I de fleste tilfeller vil man kunne vente til lavere INR-nivå eller gi protrombin. Elektivt utføres ikke prosedyren
   • INR 1,8-3,5: gi Prothromplex® (B02B D01)) 15-20E/kg (Som regel 2 flasker eller 1200 E). Les mer. INR-nivå kontrolleres etter 20-30 min. Er INR <1,8 utføres prosedyren. Ved høyere nivå gjentas INR-måling etter ytterligere 1/2 time. Alternativer til Prothromplex® er Octaplas® , Octaplex®, Confidex®.
   • INR> 3,5: gis Protrombinkomplex® 30E/kg. Les mer. Ny INR etter ½-1 time. Videre INR som over.
   • Pasienten får det dobbelte av sin vanlige Marevandose samme kveld etter prosedyren. Høyrisikopasienter bør i tillegg fra samme kveld få Klexane i terapeutisk dose til INR igjen er i terapeutisk nivå.
  • Andre medikamenter2:
Medikament Anbefalt tidsintervall
fra siste dose til spinalpunksjon
Anbefalt tidsintervall
fra spinalpunksjon til
medikamentbruk
Actilyse 6 timer minst 2 timer, men sannsynligvis økt blødningsfare opptil 10dager2
Standard heparin:    
< 5000IE (70IE/kg)/dag 4 timer (normal APTT og trombytter) 1 time
> 5000IE (70-100IE/kg)/dag eller > 100 IE/kg/dag 4 timer (normal APTT og trombocytter) 6 timer anbefales, men 1 time brukes ofte
Fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner (Fragmin, Klexane):    
<5000IE eller <40mg/dag (tromboseprofylakse) 10 timer 6 timer
> 5000IE eller > 40mg/dag 24 timer 6 timer
Nye perorale antikoagulantia:(Xarelto, Eliquis, Pradaxa) minst 24 timer, lenger ved nedsatt nyrefunksjon. 
(Akutte tilfeller med sterk indikasjon: minst 18 timer2). Se anbefaling
6 timer (24 timer hvis traumatisk punksjon)
Platehemmere:    
Acetylsalicylsyre (Albyl) Ingen restriksjon3 oppstart etter spinalpunksjon
Dipyridamol (Persantin) Ingen restriksjon2,4-6 oppstart etter spinalpunksjon
Clopidogrel (Plavix) Mangelfull evidens3. Skandinaviske retningslinjer anbefaler 5 dager (men bør veies opp mot faren for tromboembolisk episode ved seponering)2 oppstart etter spinalpunksjon
NSAIDs Akutte tilfeller med sterk indikasjon: ingen restriksjon.
Planlagt prosedyre: Se tabell
oppstart etter spinalpunksjon

Praktisk gjennomføring

 • Informasjon til pasienten om hva som skal gjøres (link til skriftlig info om spinalpunksjon)
 • Oftalmoskopi mtp økt intrakranielt trykk (ved stasepapille eller symptomer på økt trykk skal det gjøres CT caput først)
 • Pasienten ligger på siden i maksimalt flektert stilling. Bekken og skuldre skal ligge vinkelrett på benken. Pass på at pasienten ikke har rotert ryggsøyle da dette gjør rommet mellom ryggtaggene mindre (bruk gjerne pute mellom bena). Trekk en linje mellom hoftekammenes høyeste punkter - denne linjen krysser ryggraden rett over L4. Merk av området med en vannfast tusj. Man må unngå å stikke i medulla spinalis som går til nivå L1-L2 hos voksne
 • Pasienten kan alternativt sitte foroverbøyd hvis det ikke lykkes å punktere i sideleie. Før trykkmåling må da pasienten legges ned i horisontalt sideleie. Bena holdes paralelle og kroppsaksen holdes i rett linje mens pasienten legges forsiktig ned i horisontalt sideleie. 
 • Bruk steril teknikk. Vask området med klorheksidin 5 mg/ml-spritløsning til hudvask – løsningen må lufttørre før innføring av nålen
 • Unngå å stikke gjennom tatovering. Er det ikke mulig bør man bruke introducer eller skjære et lite snitt i huden slik at fargestoff ikke kommer dypere i huden
 • Lokalanestesi kan vurderes. Bruk Xylocain injeksjon uten adrenalin, 10mg/ml, 0,5-1,5ml sc.
 • For å unngå duralekkasje, anbefales det å (se kapittel om postpunksjonshodepine)
  • bruke tynn helst atraumatisk nål7-8 (helst 25 G (oransje) eller 22G (svart))
  • ha skjæret på nålen i sagittalplanet
  • ha spiss innstikksvinkel
  • sette inn mandrengen før nålen dras ut
  • en metanalyse konkluderte med at liggende stilling ga mindre postpunksjonshodepine enn sittende stilling9
 • Før spinalnålen med mandreng mellom ryggtaggene. Skjæret på nålen skal ligge i sagittalplanet. Siktelinjen for nålen går gjennom pasientens navle. Når nålen går gjennom ligamentum flavum og dura mater kan man kjenne plutselig opphør av motstand. Mandrengen trekkes regelmessig ut for å sjekke om spinalnålen står i subarachnoidalrommet. Dersom pasienten under innføringen av nålen merker smerteutstråling til beina, trekkes nålen med mandreng tilbake til subcutis og rettes medialt. Ved mislykket punksjon, trekk nålen tilbake med mandrengen inne til det subkutane rom og endre innstikksvinkel. Straks nålen har nådd subarachnoidalrommet og mandrengen er fjernet vil spinalvæsken komme ut. Ved traumatisk stikk vil spinalvæsken være blodtilblandet. Ved langsom spinalvæskestrøm kan nålen roteres 90 grader for å unngå at nerverøtter obstruerer åpningen eller evt. forsøke å heve hodeenden av sengen eller evt. tappe via trykkmåler-apparatet med glasset under sengenivå (heverteffekt)
 • Trykkmåling utføres med stigerørsmanometer før væske tappes ut. Åpningstrykket gir kun riktig trykk når pasienten er i sideleie og kroppen rettet ut slik at det intratekale trykket ikke blir falskt forhøyet. Trykkmåleren holdes loddrett med 0-nivå ved innstikksstedet. Trykket avleses ved væskesøylens topp. Normaltrykket er 7-20cm vann. Hos overvektige kan trykket være normalt opp til 25 cm H2O. Ved trykk over 40 cm eller når væsken spruter ut må spinalpunksjonen avbrytes (Unntak intrakranial hypertensjon). Ved trykk mellom 25 og 40 cm vann må væsken tappes langsomt og trykket måles gjentatte ganger, og dersom det synker til mindre enn 50% av åpningstrykket må prosedyren avsluttes.
 • Merk glassene tydelig for rekkefølge mht prøvetaking. De første 8 dråpene kastes. Celler og glukose har kort holdbarhet og prøven må leveres umiddelbart til laboratoriet. Spinalvæsken som skal analyseres mtp celler og glukose må være uten blodtilblanding. Blodtilblandet spinalvæske kan brukes ved mikrobiologisk us og ved analyse av protein, isoelektriskfokusering og bilirubin. Demensmarkører skal ikke tappes via manometer. Prøven taes på slutten av tappingen. Demensmarkører må tappes direkte i et polypropylenrør. Prøvetakingskit finnes på avdelingen. Ved mistanke om SAB sjekk etter gulig misfarging ved å holde glasset opp mot lyset med hvit ark bak glasset. Glass som skal analyseres mtp xantokromi skal lysbeskyttes umiddelbart (pakkes i aluminiumsfolie) og bringes raskest mulig til laboratoriet.
 • Etter avsluttet tapping føres mandrengen tilbake og nålen dras langsomt ut. Blod tørkes av og det legges plaster på.
 • Prosedyren journalføres. Minimumskrav til innhold: Prosedyrekode, pasient informert og samtykke, oftalmoskopi, evt. premedikasjon, lokalanestesi, nåltype, innstikksted, eventuelle komplikasjoner, trykk, typer analyser, tappet volum og utseende på spinalvæsken.

Spinalvæskeanalyser og volum

Husk 1ml = 20 dråper. Legen må vurdere utseende. Spinalvæsken skal være klar og se ut som vann.

«Vanlig»: Celletall, glukose, totalprotein, albumin 1 ml
Borrelia-antistoffer 2 ml
Nevrotrope vira 2 ml
Isoelektrisk fokusering 3 ml
ACE 2 ml
Bakteriologisk undersøkelse 2 ml
Cytologisk undersøkelse 2 ml
Xantokromi 2 ml
Prøver til nedfrysing (pasientsamtykke) 3 ml

Komplikasjoner - retningslinjer etter spinalpunksjon:

 • Sengeleie etter undersøkelsen er ikke nødvendig, men man anbefaler ofte at pasienten unngår kraftige anstrengelser som tunge løft, tungt kroppsarbeid og trening det første døgnet.
 • Postpunksjonshodepine hos 20-35%. Les mer
 • Ryggsmerter kan behandles med antiflogistika
 • Ved feber, frostrier, nakkestivhet bør pasienten ta kontakt med lege.
 • Ved mistanke om spinalt hematom bør pasienten få øyeblikkelig legetilsyn og MR. Behandling er operasjon.
 • Plaster over innstikkstedet fjernes samme kveld eller neste døgn.

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

 1. Costerus JM, Brouwer MC, van de Beek D. Technological advances and changing indications for lumbar puncture in neurological disorders. Lancet Neurol. 2018 Mar;17(3):268-278. PMID: 29452686 PubMed
 2. Breivik H1, Bang U, Jalonen J, Vigfússon G, Alahuhta S, Lagerkranser M. Nordic guidelines for neuraxial blocks in disturbed haemostasis from the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 ; 54(1):: 16-41. pmid:19839941 PubMed
 3. Armstrong MJ1, Gronseth G, Anderson DC, Biller J, Cucchiara B, Dafer R, Goldstein LB, Schneck M, Messé SR.. Summary of evidence-based guideline: periprocedural management of antithrombotic medications in patients with ischemic cerebrovascular disease: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2013; 80(22): 2065-9. pmid:23713086 PubMed
 4. Wright BL1, Lai JT, Sinclair AJ.. Cerebrospinal fluid and lumbar puncture: a practical review. J Neurol. 2012; Aug;259(8):: 1530-45. pmid: 22278331 PubMed
 5. Manchikanti L1, Falco FJ, Benyamin RM, Caraway DL, Kaye AD, Helm S 2nd, Wargo BW, Hansen H, Parr AT, Singh V, Swicegood JR, Smith HS, Schultz DM, Malla Y, Hirsch JA.. Assessment of bleeding risk of interventional techniques: a best evidence synthesis of practice patterns and perioperative management of anticoagulant and antithrombotic therapy. Pain Physician. 2013; Apr;16(2 Suppl):: SE261-318. pmid: 23615893 PubMed
 6. Møller A1, Bjerrum OW, Afshari A.. Haemostasis and safety measures before lumbar puncture in the haematology ward: the Danish routines. Acta Haematol 2015; 2015;133(1): 108-12. pmid: 25247257 PubMed
 7. Nath S, Koziarz A, Badhiwala JH, Alhazzani W, Jaeschke R, Sharma S, Banfield L, Shoamanesh A, Singh S, Nassiri F, Oczkowski W, Belley-Côté E, Truant R, Reddy K, Meade MO, Farrokhyar F, Bala MM, Alshamsi F, Krag M, Etxeandia-Ikobaltzeta I, Kunz R, Nishida O, Matouk C, Selim M, Rhodes A, Hawryluk G, Almenawer SA. Atraumatic versus conventional lumbar puncture needles: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2017 Dec 6. pii: S0140-6736(17)32451-0. PMID: 29223694 PubMed
 8. Rochwerg B, Almenawer SA, Siemieniuk RAC, Vandvik PO, Agoritsas T, Lytvyn L, Alhazzani W, Archambault P, D'Aragon F, Farhoumand PD, Guyatt G, Laake JH, Beltrán-Arroyave C, McCredie V, Price A, Chabot C, Zervakis T, Badhiwala J, St-Onge M, Szczeklik W, Møller MH, Lamontagne F. Atraumatic (pencil-point) versus conventional needles for lumbar puncture: a clinical practice guideline. BMJ. 2018 May 22;361:k1920. PMID: 29789372 PubMed
 9. Zorrilla-Vaca A, Makkar JK. Effectiveness of Lateral Decubitus Position for Preventing Post-Dural Puncture Headache: A Meta-Analysis. Pain Physician. 2017 May;20(4):E521-E529 . pmid:28535561 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Tonje Eidsnes, lege i spesialisering
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Tidligere fagmedarbeidere

 • Edith Fahre, spesialist i nevrologi
 • Jens Pallenschat, spesialist i indremedisin/fordøyelsessykdommer

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.