Førerkortforskrifter 2016

Generelt

Når kan pasienten kjøre bil igjen ved epilepsi?

v/Overlege Ellen Molteberg SSE, 16.11.17

1.oktober 2016 trådte ny Førerkortforskrift i kraft. Førerkortforskriften finnes på www.lovdata.no, kapittel 8, § 18-20. Førerkortforskriftens veileder gir praktisk informasjon om hvordan forskriften skal praktiseres. Denne finnes på www.helsedirektoratet.no . Under kapittelet Epilepsi og epilepsilignende anfall (§18-20) finner man informasjon om generelle helsekrav, de enkelte anfallstypene (inkludert PNES og anfall under søvn) og hvilke krav som gjelder ved nedtrapping og seponering blant annet.

Fra 1.oktober 2016 kan ikke sjåfører med førerkort i gruppe 2 eller 3 som har hatt anfall eller brukt epilepsimedikamenter siste 10 år inneha førerkort i gruppe 2 og 3. Videre er det vedtatt begrensninger ved bruk av benzodiazepiner (klobazam og klonazepam er ikke tillatt), og det er innført maksdoser av tillatte benzodiazepiner (kapittel 14 § 35-37). Anfall fra søvn hvor anfallene har vært stabile siste året er forenlig med førerkort gruppe 1.
Ved søknad om dispensasjon fra førerkortforskriftens regler brukes standard skjema på Førerkortveilederens nettsider. Det er pasienten som søker. Helseattest fra fastlege og spesialistuttalelse fra nevrolog sendes som vedlegg av pasienten. Søknaden sendes Fylkesmannen, og en eventuell anke sender pasienten til www.helseklage.no.

Les mer

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.