Nevromuskulært kompetansesenter

Kompetansesentertilbud til personer med medfødte nevromuskulære sykdommer


Det er etablert et formelt samarbeid mellom Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære tilstander (EMAN) ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser for å sikre at personer med medfødte nevromuskulære sykdommer blir fulgt opp i tråd med forskrift for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. NMK vil ha et overordnet ansvar for tilbudet til gruppen. EMAN har et særskilt ansvar for barn med nevromuskulære sykdommer. Frambu har tverrfaglig kompetanse om hvordan det er å leve med nevromuskulære sykdommer i ulike livsfaser

NMK:
Telefon: 77 62 72 17/77 66 92 86 -
E-post: nmk@unn.no
https://unn.no/nmk

EMAN:
E-post:muskel@ous-hf.no 
https://oslo-universitetssykehus.no/eman

Frambu:
Telefon: 64 85 60 00
E-post: info@frambu.no
http://www.frambu.no/


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.