Azatioprin (Imurel)

Link til pasientinformasjon om azatioprin
Link til oppdaterte pasientinformasjoner om div legemidler fra Norsk Revmatologisk forening

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene ved azatioprin - Imurel® (L04A X01) er

 • allergisk reksjon (influensaliknende symptomer)
 • levertoksisitet
 • leukopeni
 • kvalme
 • Det er vist 3-4 x økt forekomst av hudkreft hos MG pasienter som bruker azatioprin

Azatioprin hos fertile kvinner

Det regnes som trygt å bruke azatioprin under svangerskap og ved amming1

Vanlig dosering ved autoimmune sykdommer

 • Vanlig dose er 2-2,5 mg/kg/døgn
 • Start med 50 mg/dag, øk med 50 mg/dag hver uke til for eksempel 100mg + 50mg eller 100mg x 2
 • Terapeutisk effekt vil ved autoimmune sykdommer ofte vise seg først etter noen ukers behandling. Hvis det ikke er kommet merkbar bedring i pasientens tilstand i løpet av 3 måneder, bør en overveie å seponere medikamentet

Før oppstart

 • Blodprøver: Hb, leukocytter med diff.telling, IgA, IgG, IgM, trombocytter, CRP, kreatinin, ALAT, ASAT, Hepatitt B serologi
 • Rtg thorax
 • Urinstix

Kontrollopplegg - blodprøver

Mål evt på TPMT (thiopurin methyl transferase) før oppstart mtp fare for myelosuppresjon. Ved lett redusert nivå bør dosen reduseres, ved svært lavt nivå er azatioprin kontraindisert.

Hb, leukocytter med diff.telling, IgG, IgA, IgM, trombocytter, CRP, kreatinin, ALAT, ASAT

 • før behandling
 • ukentlig de første 8 ukene
 • deretter 1 x per mnd første året
 • deretter 1 x hver 3 mnd andre året
 • deretter 2 x per år

- Reduser dosen hvis leukocytter faller under 3500
- Seponer hvis leukocytter faller under 1000
- Seponer hvis levertransaminaser stiger over 2 X øvre normal og begynn evt igjen når de er normalisert

Aktuelle refusjonskoder

 • M30 Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander
 • M35 Annen systemisk affeksjon av bindevev

Kilder

Referanser

 1. Sussman J, Farrugia ME, Maddison P, Hill M, Leite MI, Hilton-Jones D.. Myasthenia gravis: Association of British Neurologists' management guidelines.. Pract Neurol. 2015; Jun;15(3):: 199-206. pmid:25977271 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.